✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Anestezja geriatryczna Agnieszka Małgorzata Bienert, Krystyna Czyżewska, Leon Drobnik Laura Wołowicka, Iwona Trojanowska Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Anestezja geriatryczna

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Anestezja geriatryczna

Autor : Agnieszka Małgorzata Bienert, Krystyna Czyżewska, Leon Drobnik

Redaktor : Laura Wołowicka, Iwona Trojanowska

Stron : 360

ISBN : 9788320038132

Rok wydania : 2010

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : A5

Jest to pierwsza w Polsce publikacja przedstawiająca specyficzne problemy znieczuleń i opieki okołooperacyjnej ludzi w wieku podeszłym. Publikacja została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół geriatrów, specjalistów nauk podstawowych i anestezjologów.
Odbiorcami książki są anestezjolodzy, chirurdzy, geriatrzy, pielęgniarki oddziałów zabiegowych, pooperacyjnych i intensywnej terapii oraz studenci nauk medycznych.

Spis treści :
CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Wprowadzenie do anestezji geriatrycznej
Wybrane informacje demograficzne
·         Światowe tendencje demograficzne
·         Europejskie badania demograficzne
·         Demografia starości w Polsce
Epidemiologia anestezji geriatrycznej
Problemy edukacji w anestezjologii geriatrycznej
Piśmiennictwo
2. Biologiczne uwarunkowania procesu starzenia
Kategorie teorii starzenia
Genetyczne podstawy starzenia i śmierci komórek
Oksydacyjne uszkodzenia jądrowego i mitochondrialnego DNA
Modyfikacje struktury białek, lipidów i ich skutki
Uwagi końcowe
Piśmiennictwo
3. Starzenie na poziomie narządowym
Zmiany wynikające z procesu starzenia w wybranych narządach
·         Starzenie się układu sercowo-naczyniowego
·         Starzenie się układu oddechowego
·         Starzenie się nerek
·         Starzenie się przewodu pokarmowego
·         Starzenie się wątroby
·         Starzenie się gruczołu tarczowego
·         Zwiększone ryzyko cukrzycy w procesie starzenia
·         Inne zmiany obserwowane w procesie starzenia się organizmu
Piśmiennictwo
4. Zmiany w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym w wieku podeszłym
Neuropatologia starzenia
·         Zmiany makroskopowe
·         Zmiany na poziomie mikroskopowym
Procesy biochemiczne związane ze starzeniem się układu nerwowego
·         Patomechanizmy zaangażowane w neurodegenerację
·         Zaburzenia neuroprzekaźnictwa związane ze starzeniem
Kliniczne odmienności chorób układu nerwowego w wieku podeszłym
·         Choroby naczyń mózgowych
·         Zaburzenia funkcji poznawczych
·         Padaczka
·         Zespoły parkinsonowskie
·         Choroby złącza nerwowo-mięśniowego
·         Neuropatie
Piśmiennictwo
5. Zaburzenia psychiczne u pacjentów w wieku podeszłym w okresie okołooperacyjnym
Zaburzenia świadomości
Depresja
Zaburzenia lękowe
Inne zaburzenia psychiczne w okresie okołooperacyjnym
Podsumowanie
Piśmiennictwo
6. Parametry farmakokinetyczne i farmakodynamiczne leków znieczulających w geriatrii
Czynniki zmieniające parametry farmakokinetyczne leków
·         Czynniki modyfikujące wchłanianie leków
·         Czynniki modyfikujące dystrybucję leków
·         Czynniki modyfikujące eliminację leków
·         Farmakokinetyka bezmodelowa
Czynniki zmieniające parametry farmakodynamiczne leków
·         Zmiany w układzie krążenia
·         Zmiany w układzie nerwowym oraz w funkcji neuroprzekaźników
Leki znieczulające
·         Anestetyki dożylne
·         Anestetyki wziewne
Leki przeciwbólowe
·         Leki opioidowe
·         Nieopioidowe leki przeciwbólowe
·         Leki miejscowo znieczulające
Benzodiazepiny
Leki zwiotczające
Piśmiennictwo
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
7. Ocena przedoperacyjna i ryzyko znieczulenia w wieku podeszłym
Ryzyko związane z wiekiem
Zmiany narządowe i choroby towarzyszące starzeniu
Stan odżywienia
Ocena ryzyka operacyjnego
Ocena stanu czynnościowego
Badania laboratoryjne
Podsumowanie
Piśmiennictwo
8. Znieczulenie ogólne w wieku podeszłym
Nadzór i systemy monitorowania podczas znieczulenia pacjentów
Znieczulenie wziewne
Znieczulenie dożylne
Leki przeciwbólowe
Leki zwiotczające
Piśmiennictwo
9. Znieczulenie przewodowe w wieku podeszłym
Zmiany związane z wiekiem modyfikujące znieczulenie przewodowe
Znieczulenie zewnątrzoponowe
Znieczulenie podpajęczynówkowe
Blokady nerwów obwodowych i splotów
Powikłania występujące w znieczuleniu przewodowym
Podsumowanie
Piśmiennictwo
10. Neuroanestezja w wieku podeszłym
Stres okołooperacyjny u pacjentów w podeszłym wieku
Ocena przedoperacyjna - znaczenie chorób towarzyszących
Monitorowanie podstawowych czynności organizmu podczas zabiegu i w okresie pooperacyjnym
·         Monitorowanie ogólnych wskaźników fizjologicznych
·         Monitorowanie funkcji nerwowej
Znieczulenie do usunięcia zmian nowotworowych w ośrodkowym układzie nerwowym
Znieczulenie do usunięcia zmian naczyniowych mózgowia
Piśmiennictwo
11. Znieczulenie w obrażeniach wielomiejscowych i wielonarządowych u pacjentów w wieku podeszłym
Charakterystyka obrażeń w wieku podeszłym
Ogólne postępowanie w obrażeniach
·         Badania diagnostyczne
·         Zagrożenia niedrożnością i niewydolnością oddechową
·         Postępowanie w bólu pourazowym
·         Postępowanie w hipotermii
·         Postępowanie przeciwzakrzepowe
Standardy znieczulenia w traumatologii geriatrycznej
·         Obrażenia ośrodkowego układu nerwowego i rdzenia kręgowego
·         Obrażenia klatki piersiowej
·         Obrażenia jamy brzusznej
·         Obrażenia układu kostno-stawowego
Piśmiennictwo
12. Znieczulenie w chirurgii ogólnej i urologii w wieku podeszłym
Znieczulenie w chirurgii ogólnej
·         Znieczulenie do planowych zabiegów w obrębie jamy brzusznej
·         Znieczulenie do ostrych zabiegów w obrębie jamy brzusznej
Znieczulenie w urologii
·         Przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego Zespół TURP
·         Przezcewkowa resekcja guza pęcherza
·         Kruszenie kamieni w układzie moczowym falą wstrząsową generowaną pozaustrojowo
·         Radykalna prostatektomia
·         Radykalna cystectomia
·         Radykalna nefrektomia
Zabiegi laparoskopowe w urologii
Piśmiennictwo
13. Znieczulenie do zabiegów diagnostycznych i operacji w onkologii geriatrycznej
Indeks zabiegów diagnostycznych i operacji w onkologii
Następstwa patofizjologiczne choroby nowotworowej
Przygotowanie chorego do znieczulenia i operacji
·         Ocena chorego
·         Leczenie przedoperacyjne
Wybór metody znieczulenia
Postępowanie anestezjologiczne w wybranych operacjach onkologicznych
·         Znieczulenie chorego z rakiem gruczołu piersiowego
·         Znieczulenie w chirurgii raka przełyku i żołądka
·         Znieczulenie w chirurgii nowotworów głowy i szyi
·         Znieczulenie w torakochirurgii onkologicznej
·         Znieczulenie w brachyterapii
Problem wyboru optymalnego leku
Uwagi końcowe
Piśmiennictwo
14. Znieczulenie w chirurgii naczyń i serca w wieku podeszłym
Zmiany narządowe wpływające na przebieg okołooperacyjny w kardiochirurgii i chirurgii naczyń
Specyfika postępowania okołooperacyjnego w kardiochirurgii
Specyfika znieczulenia do operacji kardiochirurgicznych bez krążenia pozaustrojowego
Specyfika postępowania okołooperacyjnego w chirurgii naczyń
·         Znieczulenie do zabiegów na aorcie
·         Zabiegi endowaskularne
·         Znieczulenie do zabiegów na tętnicach szyjnych
Piśmiennictwo
15. Opieka w bezpośrednim okresie pooperacyjnym u chorych w wieku podeszłym
Transport pacjenta
Opieka na oddziale pooperacyjnym
Uwagi końcowe
Piśmiennictwo
16. Pacjent w wieku podeszłym w intensywnej terapii
Fizjologia procesu starzenia z punktu widzenia intensywnej terapii
Problem zakażeń i ciężka sepsa
Problemy oddechowe
Urazy wielonarządowe
Intensywna terapia w chorobach układu nerwowego
Problematyka resuscytacji wewnątrzszpitalnej
Zaburzenia świadomości na oddziale intensywnej terapii
Etyczne i medyczne aspekt ...