Zabiegi augmentacyjne w implantologii - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Zabiegi augmentacyjne w implantologii

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Kwintesencja

Tytuł: Zabiegi augmentacyjne w implantologii

Autor: Fouad Khoury

Oprawa: twarda

Zdjęcia: 1900

Ilość stron: 528

ISBN: 9788385700722

W książce przedstawiono różne metody rekonstrukcji wyrostka zębodołowego z wykorzystaniem autogennego materiału kostnego. Po przybliżeniu podstawowych zagadnień dotyczących biologii gojenia kości oraz diagnostyki i planowania, omówiono dokładnie i przystępnie różne miejsca uzyskiwania przeszczepów kości autogennej, takie jak żuchwa, kość piszczelowa, grzebień kości biodrowej oraz czaszka. Liczne zdjęcia dokumentują szczegółowo poszczególne etapy postępowania chirurgicznego. Ponadto przedstawiono oraz przedyskutowano uzyskane rezultaty i wyniki długoczasowe. Opisano równie dokładnie metody kształtowania tkanek miękkich, przeprowadzane jednocześnie z zabiegami transplantacyjnymi lub po augmentacji kości. Jako możliwą metodę redukcji ryzyka ekspozycji przeszczepu zaprezentowano technikę tunelową. Można znaleźć tu ponadto szczegółowy opis koncepcji protetycznej stosowanej w przypadku wykonywania dużych prac w połączeniu z licznymi augmentacjami kości. Dopełnieniem całości jest osobny rozdział poświęcony różnym komplikacjom podczas i po zabiegu oraz ich wpływowi na całe leczenie.

SPIS TREŚCI

1 Biologia i filozofia łoża implantu w zabiegach
augmentacyjnych 1
1.1 Wprowadzenie 2
1.2 Komórki metabolizmu kostnego 2
1.2.1 Osteoblasty 2
1.2.2 Osteoklasty 4
1.3 Kaskada przebudowy kości 5
1.3.1 Kondensacja komórek 5
1.3.2 Różnicowanie komórek 5
1.3.3 Synteza i mineralizacja macierzy 5
1.4 Biologiczne podstawy atrofii kości i utraty objętości 6
1.4.1 Dyspozycja genetyczna 6
1.4.2 Miejscowe czynniki uszkadzające 6
1.5 Biologiczne podstawy gojenia kości 8
1.5.1 Gojenie małych ubytków korowych 8
1.5.2 Gojenie zębodołu poekstrakcyjnego 10
1.5.3 Zmiany kostne podczas procesu gojenia 11
1.6 Biologiczny wpływ gojenia kości na różne metody odbudowy kości 11
1.6.1 Osteokondukcja, osteoindukcja i osteogeneza 11
1.6.2 Podniesienie dna zatoki szczękowej 13
1.6.3 Sterowana regeneracja kości 16
1.6.4 Osteodystrakcja 20
1.6.5 Przeszczep autogennnego bloku kostnego 22
1.7 Przyszłość 24
1.8 Podsumowanie 26
1.9 Literatura 26
2 Wpływ powierzchni implantu na odsetek przeżycia implantów osadzonych w augmentowanej kości 31
2.1 Wprowadzenie 32
2.2 Doświadczenia kliniczne 33
2.3 Dyskusja 35
2.4 Literatura 40


3 Diagnostyka i planowanie 41
3.1 Wprowadzenie 42
3.2 Rozmowa z pacjentem 42
3.3 Wywiad 44
3.3.1 Palenie papierosów 44
3.3.2 Wyniki badań ogólnomedycznych 44
3.4 Wyniki badań specjalistycznych 48
3.4.1 Wyniki badań genetycznych 48
3.4.2 Wyniki badań zewnątrzustnych 48
3.4.3 Wyniki badań wewnątrzustnych 50
3.4.4 Wynik badania radiologicznego 55
3.4.5 Metody radiologiczne 55
3.5 Stopnie ryzyka 62
3.6 Zdefiniowanie planu leczenia 63
3.6.1 Wybór techniki augmentacyjnej 64
3.6.2 Planowanie augmentacji w bezzębnej szczęce 68
3.6.3 Planowanie augmentacji w bezzębnej żuchwie 72
3.6.4 Planowanie augmentacji w szczęce z uzębieniem resztkowym 74
3.6.5 Planowanie augmentacji w żuchwie z uzębieniem resztkowym 75
3.7 Planowanie implantacji 75
3.7.1 Planowanie trójwymiarowe 78
3.8 Dyskusja 81
3.9 Literatura 85
4 Postępowanie z tkankami miękkimi podczas augmentacji, implantacji i odsłaniania implantów 87
4.1 Wprowadzenie 88
4.2 Instrumentarium 89
4.3 Postępowanie z tkankami miękkimi podczas augmentacji 91
4.4 Postępowanie z tkankami miękkimi podczas augmentacji i implantacji 94
4.4.1 Cięcia podczas augmentacji i implantacji 95
4.4.2 Plastyka przedsionka metodą Kazanjiana 99
4.4.3 Technika tunelowa 104
4.4.4 Wolne przeszczepy łącznotkankowe podczas augmentacji i implantacji 112
4.4.5 Uszypułowany podniebiennie płat łącznotkankowy 112
4.4.6 Uszypułowany płat okostnowy 117
4.5 Postępowanie z tkankami miękkimi podczas zabiegu odsłaniania implantów 117
4.5.1 Wycięcie tkanek podczas zabiegu odsłaniania implantów 117
4.5.2 Przemieszczenie tkanek pdczas zabiegu odsłaniania implantów 124
4.5.3 Cięcie w kształcie litery "M" 124
4.5.4 Dowierzchołkowe przesunięcie płata 125
4.5.5 Połączenie dowierzchołkowego przesunięcia płata z wolnym przeszczepem łącznotkankowym 125
4.5.6 Płat zrolowany 129
4.5.7 Wolne przeszczepy dziąsła 134
4.5.8 Porównanie różnych metod odsłaniania implantów i ich długoczasowej stabilizacji 135
4.5.9 Odtworzenie brodawki podczas zabiegu odsłaniania implantów 138
4.6 Postępowanie z tkankami miękkimi po wykonaniu uzupełnienia protetycznego 145
4.6.1 Pokrywanie recesji w obszarze implantów z zastosowaniem dokoronowego przesunięcia płata 145
4.6.2 Pokrywanie recesji w obszarze implantów z zastosowaniem bocznego przesunięcia płata 147
4.6.3 Pokrywanie recesji w obszarze implantów z zastosowaniem techniki kopertowej 148
4.6.4 Pokrywanie recesji w obszarze implantów z zastosowaniem płata podniebiennego 148
4.6.5 Wolne przeszczepy dziąsła po wykonaniu uzupełnienia protetycznego 153
4.7 Literatura 153

5 Przeszczepy kostne z żuchwy: diagnoza, instrumentarium, metody pobierania przeszczepu i postępowanie chirurgiczne157
5.1 Wprowadzenie 158
5.2 Zasady biologiczne w przypadku augmentacji z wykorzystaniem materiału kostnego pobranego z żuchwy 158
5.3 Techniki pobierania przeszczepów w jamie ustnej 176
5.3.1 Wprowadzenie 176
5.3.2 Przedzabiegowa diagnostyka kliniczna i rentgenowska 176
5.3.3 Przygotowanie pacjenta i metody pobierania przeszczepów 177
5.3.4 Instrumentarium do pobierania kości i zabiegów augmentacyjnych 177
5.3.5 Metody pobierania kości w jamie ustnej w celu rekonstrukcji niewielkich ubytków 183
5.3.6 Metody pobierania kości w jamie ustnej w celu rekonstrukcji dużych ubytków 189
5.3.7 Wyniki 212
5.3.8 Dyskusja 221
5.4 Techniki augmentacyjne 227
5.4.1 Metoda pokrywy kostnej 227
5.4.2 Zachowanie zębodołu poekstrakcyjnego (socket preservation) 257
5.4.3 Augmentacja małych ubytków kostnych 258
5.4.4 Plastyka ekstensywna, rozszczepienie kości i poszerzenie kości 258
5.4.5 Boczny przeszczep bloku kostnego 263
5.4.6 Pionowa transplantacja bloku kostnego i rekonstrukcje 3D 264
5.4.7 Podniesienie dna zatoki szczękowej 289
5.4.8 Lateralizacja N. alveolaris inferior 300
5.5 Przebudowa i resorpcja kości po przeszczepie 315
5.6 Wnioski końcowe 325
5.7 Literatura 332
6 Pobieranie materiału kostnego spoza jamy ustnej 335
6.1 Wprowadzenie 336
6.2 Pobranie kości ze sklepienia czaszki 337
6.2.1 Przygotowanie pacjenta 337
6.2.2 Postępowanie chirurgiczne 337
6.2.3 Komplikacje 338
6.3 Pobranie przeszczepu kostnego z kości piszczelowej 341
6.3.1 Przygotowanie pacjenta 341
6.3.2 Postępowanie chirurgiczne 342
6.3.3 Opieka pooperacyjna 342
6.3.4 Wskazania 342
6.3.5 Komplikacje i ograniczenia pooperacyjne 345
6.4 Pobranie przeszczepu z grzebienia kości biodrowej 345
6.4.1 Technika zabiegowa 345
6.4.2 Uzupełnienia tymczasowe 357
6.4.3 Wyniki 359
6.4.4 Komplikacje 361
6.4.5 Ocena krytyczna 362
6.5 Literatura 363
7 Osteogeneza dystrakcyjna 365
7.1 Wprowadzenie 366
7.2 Historia osteogenezy dystrakcyjnej 366
7.3 Zasada osteogenezy dystrakcyjnej 367
7.4 Dystraktory 367
7.4.1 Technika zabiegowa 368
7.4.2 Medykamentacja 371
7.5 Wskazania 371
7.5.1 Dystrakcja w przypadku pojedynczego zęba 374
7.5.2 Dystrakcja w odcinku międzybródkowym 374
7.5.3 Dystrakcja w odcinku bocznym żuchwy 376
7.5.4 Dystrakcja segmentów uzębionych (względy ortodontyczne) 376
7.5.5 Dystrakcja złożona 378
7.6 Przeciwwskazania 378
7.7 Wyniki 378
7.7.1 Implantacje 379
7.7.2 Reakcje tkanek miękkich podczas dystrakcji 379
7.7.3 Zmiany resorpcyjne 379
7.8 Komplikacje 382
7.8.1 Dehiscencja błony śluzowej 382
7.8.2 Komplikacje zapalne 382
7.8.3 Komplikacje techniczne 383
7.8.4 Zaburzenia wrażliwości 383
7.8.5 Złamanie żuchwy 383
7.9 Dyskusja 383
7.9.1 Kierunek dystrakcji 383
7.9.2 Komplikacje 383
7.9.3 Wybór modelu dystraktora 384
7.10 Podsumowanie 384
7.11 Literatura 386
8 Złożone rehabilitacje implantoprotetyczne 387
8.1 Wprowadzenie 388
8.2 Cechy szczególne uzupełnienia tymczasowego 388
8.3 Planowanie 391
8.4 Klasyfikacja uzupełnień protetycznych 391
8.5 Ostateczne uzupełnienie protetyczne 402
8.5.1 Szczęka 402
8.5.2 Żuchwa 409
8.6 Metoda 409
8.6.1 Wstępna faza leczenia 409
8.7 Prowizorium długoczasowe 411
8.8 Etapy chirurgiczne 412
8.9 Ostateczne uzupełnienie protetyczne 412
8.9.1 Pierwsza wizyta: wycisk repozycyjny, orientacyjna rejestracja zwarcia 415
8.9.2 Druga wizyta: zblokowany wycisk typu pick-up, rejestracja zwarcia centralnego na podstawie przykręcanych szablonów zwarciowych, arbitralna rejestracja łukiem twarzowym 417
8.9.3 Trzecia wizyta: przymiarka czynnościowa i estetyczna, kontrola warunków zwarciowych 417
8.9.4 Czwarta wizyta: osadzenie uzupełnienia 418
8.10 Kontrole 421
8.11 Podsumowanie 421
8.12 Literatura 422
9 Komplikacje i ryzyko w zabiegach augmentacyjnych 425
9.1 Wprowadzenie 426
9.2 Czynniki ryzyka 426
9.3 Ogólne czynniki ryzyka 426
9.3.1 Palenie tytoniu 426
9.3.2 Cukrzyca 427
9.3.3 Leczenie kortykosteroidami 428
9.3.4 Leczenie bisfosfonianami 429
9.3.5 Choroby systemowe kości 430
9.3.6 Skazy krwotoczne 431
9.4 Miejscowe czynniki ryzyka 431
9.4.1 Terapia naświetleniowa 431
9.4.2 Zapalenie przyzębia 431
9.4.3 Jakość i ilość kości 433
9.4.4 Jakość tkanek miękkich 434
9.4.5 Profilaktyka infekcji 436
9.5 Komplikacje i ryzyko w przypadku pobierania materiału kostnego w obrębie jamy ustnej 436
9.5.1 Pobieranie materiału kostnego podczas preparacji łoża implantu 437
9.5.2 Pobieranie materiału kostnego z obszaru zatrzonowcowego 437
9.5.3 Pobieranie materiału kostnego z bródki 444
9.6 Komplikacje podczas zabiegów ekstensywnych w obszarze wyrostka zębodołowego 446
9.7 Komplikacje podczas zabiegów podnoszenia dna zatoki szczękowej 446
9.7.1 Silne krwawienie 449
9.7.2 Perforacje błony śluzowej zatoki szczękowej 449
9.8 Przegroda 455
9.9 Utrudnione uniesienie błony śluzowej zatoki szczękowej 455
9.9.1 Ropień po podniesieniu dna zatoki szczękowej 457
9.9.2 Sinusitis 457
9.9.3 Niepełna regeneracja kostna po podniesieniu dna zatoki szczękowej 458
9.9.4 Preparacja łoża implantu z perforacją zatoki szczękowej 458
9.10 Komplikacje w ramach zabiegów augmentacyjnych z wykorzystaniem bloków kostnych 459
9.10.1 Stabilność przeszczepów kostnych 459
9.11 Komplikacje pozabiegowe 459
9.11.1 Dolegliwości bólowe 459
9.11.2 Krwawienie 460
9.11.3 Obrzęk 461
9.11.4 Krwiaki 461
9.11.5 Drożdżyca 461
9.12 Obnażenie fragmentów przeszczepu 461
9.12.1 Obnażenie wczesne 461
9.12.2 Obnażenie późne 465
9.12.3 Obnażenie po implantacji 467
9.12.4 Obnażenie śrub 473
9.12.5 Komplikacje związane z błonami 482
9.12.6 Ropień po augmentacji z wykorzystaniem bloków kostnych 485
9.12.7 Usunięcie śruby 487
9.13 Komplikacje podczas wprowadzania implantów po augmentacji kości 487
9.13.1 Niepełne wgojenie przeszczepu 487
9.13.2 Resorpcja przeszczepu 487
9.13.3 Wrastanie tkanki łącznej i ziarninowej 494
9.13.4 Ruchomość przeszczepu 494
9.14 Komplikacje podczas odsłaniania implantów 498
9.14.1 Utrata implantu 498
9.14.2 Obnażenie implantu 498
9.14.3 Krwawienie 498
9.14.4 Martwica płata 500
9.15 Komplikacje późne po wykonaniu uzupełnień protetycznych 501
9.15.1 Drażnienie obszaru augmentowanego przez nadbudowy protetyczne 502
9.15.2 Poluzowanie implantu w przypadku uzupełnienia na implantach 502
9.15.3 Przerosty po przeszczepach tkanki łącznej 502
9.16 Podsumowanie 502
9.17 Literatura 506