Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: CZELEJ

Tytuł: Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia

Autor: Maria Kleinrok

ISBN: 978-83-7563-153-1

Stron: 240

Format: B5

Oprawa: twarda

Rok: 2012

Aktualne, praktyczne źródło wiedzy na temat zasad diagnostyki i leczenia przyczynowego oraz wspomagającego zaburzeń narządu żucia.


Dotyczy to zwłaszcza rozpoznawania i wyrównywania zaburzeń zwarcia. Rozległa praktyczna wiedza na ten temat przedstawiona w tej książce opiera się na wynikach obiektywnych badań zwarcia przeprowadzonych z zastosowaniem oryginalnej metody rejestracji wewnątrzustnej z zastosowaniem tzw. Funkcjografu wg Kleinrok, bez potrzeby jego stosowania w praktyce. Metoda ta została uznana za osiągnięcie naukowe w stomatologii liczące się w skali światowej.

W książce omówiono ponadto szczegółowo wyniki badań nad bólami głowy związanymi z dysfunkcją układu ruchowego narządu żucia oraz leczenie w przypadkach z wybranymi objawami dysfunkcji oraz zaburzenia zwarcia pochodzenia jatrogennego. Ostatni rozdział poświęcony jest omówieniu potrzeb i zasad profilaktyki dysfunkcji narządu żucia. Całość materiału uzupełnia praktyczny dodatek dotyczący definicji pojęć stosowanych w nauce o układzie ruchowym narządu żucia.

Autorka otrzymała za tę książkę Indywidualną Nagrodę Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

 

Spis treści:

Przedmowa do wydania pierwszego
Przedmowa do wydania drugiego

1 Podstawy anatomii, fi zjologii i patofi zjologii układu ruchowego narządu żucia
1.1 Koncepcja „trzech stawów” w układzie ruchowym narządu żucia
1.2 Rola czynników miejscowych i ogólnych w powstawaniu zaburzeń czynnościowych narządu żucia z uwzględnieniem czynnika psychogennego
1.2.1 Parafunkcje zwarciowe i niezwarciowe
1.2.2 Znaczenie zaburzeń symetrii w etiologii dysfunkcji narządu żucia
2 Cel analizy czynności układu rucho wego narządu żucia,wywiad, objawy kliniczne dysfunkcji
2.1 Ukierunkowany wywiad
2.2 Objawy kliniczne zaburzeń czynnościowych narządu żucia
2.2.1 Ból głowy na tle zaburzeń czynnościowych narządu żucia
2.3 Zaburzenia wolnych ruchów żuchwy
3 Badanie kliniczne mięśni narządu żucia i mięśni okolicznych – zasady ogólne
3.1 Badanie palpacyjne mięśni narządu żucia i mięśni okolicznych
3.2 Promieniowanie bólu z mięśni narządu żucia i z mięśni okolicznych
4 Analiza wewnątrzustna zwarcia – uwagi ogólne
4.1 Normalne zwarcie centryczne i ekscentry czne
4.2 Cel analizy zwarcia
4.3 Sposób przeprowadzenia wewnątrzustnej analizy zwarcia
4.3.1 Ustalenie dotylnego położenia zwarciowego żuchwy
4.3.2 Analiza zwarcia bez ucisku i z uciskiem
4.3.3 Praktyczne postępowanie przy oznaczaniu kontaktów zębów w zwarciu
5 Zaburzenia zwarcia centrycznego – uwagi ogólne
5.1 Klasyfi kacja zaburzeń zwarcia centrycznego
5.2 Fizjologiczna i patologiczna zgodność dotylnego położenia zwarciowego żuchwy i maksymalnego zaguzkowania zębów
5.2.1 Dotylne przemieszczenie maksymalnego zaguzkowania zębów
5.2.2 Boczne przemieszczenie maksymalnego zaguzkowania zębów
5.3 Fizjologiczny i patologiczny poślizg żuchwy
5.3.1 Fizjologiczny i patologiczny poślizg środkowy żuchwy
5.3.2 Doprzednio -boczny poślizg żuchwy
6 Zaburzenia zwarcia ekscentrycznego – podział
6.1 Analiza ekscentrycznych ruchów zwarciowych i pola zwarciowego
6.2 Normalne i zaadaptowane zwarcie ekscentryczne
6.3 Celowana analiza zwarcia ekscentrycznego za pomocą testów zwarciowych
6.3.1 Test zaciskania zębów
6.3.2 Test zgrzytania zębami
7 Analiza patologicznego starcia zębów w rozpoznawaniu zaburzeń zwarcia
7.1 Rozpoznawanie centrycznego starcia zębów
7.2 Rozpoznawanie ekscentrycznego starcia zębów
8 Badanie stawów skroniowo -żuchwowych
8.1 Badanie kliniczne stawów skroniowo -żuchwowych
8.2 Przemieszczenie i zaburzenie czynności krążków stawowych – patologiczne objawy akustyczne w stawach skroniowo -żuchwowych
8.3 Ocena położenia głów żuchwy w maksymalnym zaguzkowaniu zębów i w dotylnym położeniu zwarciowym żuchwy
8.4 Zmiany zwyrodnieniowo -wytwórcze stawów skroniowo -żuchwowych
9 Instrumentalna analiza zwarcia i czynności żuchwy
9.1 Analiza wewnątrzustna zwarcia za pomocą Funkcjografu wg Kleinrok
9.2 Analiza zwarcia w artykulatorze
10 Zasady miejscowego leczenia zaburzeń czynnościowych narządu żucia
10.1 Szyny zgryzowe – rodzaje i wskazania
10.2 Ustalanie leczniczego położenia żuchwy i zasady leczenia całodobową szyną zgryzową
11 Korekta zwarcia w przypadkach z prawidłowym zgryzem i z nieprawidłowościami zgryzowymi
11.1 Korekta zwarcia centrycznego za pomocą szlifowania zębów – wskazania i przeciwwskazania
11.1.1 Sposób szlifowania zębów w przypadkach zaburzeń zwarcia centrycznego
11.2 Korekta zwarcia ekscentrycznego za pomocą szlifowania zębów – wskazania i przeciwwskazania
11.2.1 Sposób szlifowania zębów w przypadkach zaburzeń zwarcia ekscentrycznego
11.2.2 Celowana korekta zwarcia ekscentrycznego za pomocą szlifowania zębów
11.2.3 Korekta zwarcia w przypadkach z dodatnim testem zgrzy tania
12 Leczenie zaburzeń czynnościowych narządu żucia w przypadkach ze zmniejszoną wysokością zwarcia
12.1 Zasady ustalania prawidłowego układu przestrzennego żuchwy w stosunku do szczęki w leczeniu protetycznym
12.1.1 Ustalenie centralnego położenia żuchwy metodą grafi cznej rejestracji wewnątrzustnej ruchów żuchwy
13 Dodatkowe sposoby leczenia zabu rzeń czynnościowych narządu żucia
13.1 Ogólne zasady leczenia parafunkcji narzą du żucia
13.2 Ćwiczenia i masaż mięśni narządu żucia
13.3 Zasady leczenia fi zjoterapeutycznego i farmakologicznego
14 Zasady postępowania w przypadkach z wybranymi objawami dysfunkcji narządu żucia
14.1 Rozchwianie i przemieszczenia zębów – diastemy wtórne
14.2 Powikłania po wczesnej utracie pierwszych stałych zębów trzonowych
14.2.1 Zęby ósme a objawy dysfunkcji
14.3 Nadwichnięcie i zwichnięcie żuchwy
14.4 Przemieszczenie krążków stawowych ssż
14.4.1 Szczękościsk
14.5 Uwagi na temat powikłania w obrębie narządu słuchu i wzroku
14.6 Zaburzenia zwarcia pochodzenia jatrogen nego
14.6.1 Zaburzenia zwarcia po leczeniu zachowawczym, protetycznym i chirurgicznym
14.6.2 Zaburzenia zwarcia po leczeniu ortodontycznym
15 Rokowanie i wyniki leczenia dysfunk cji narządu żucia
16 Zasady profi laktyki dysfunkcji narządu żucia
16.1 Zwalczanie parafunkcji w masowej profi laktyce dysfunkcji narządu żucia

Definicje pojęć dotyczących zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia
Piśmiennictwo