Więzi społeczne sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Więzi społeczne sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tytuł: Więzi społeczne sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego

Rok: 2014

Stron: 192

ISBN: 9788379694839

Autorzy analiz podjętych w tomie koncentrują się na zagadnieniach uwikłania współczesnego człowieka w różne całości społeczne, ale także wskazują z jednej strony na ich niedostatek, ograniczone w nich uczestnictwo, z drugiej - na podejmowane indywidualnie, w grupach i w społeczeństwie działania dla ograniczania skali i skutków dezintegrujących procesów i przejawów wykluczenia społecznego. Proponowane ujęcie ma zatem walory poznawcze i aplikacyjne.
Treścią artykułów składających się na tom są opisy, analizy i wyjaśnianie różnych aspektów wybranych współczesnych problemów społecznych - ich przyczyn i skutków - wynikających z braku zakorzenienia jednostek w sieciach relacji społecznych. Przedmiotem rozważań autorów są problemy: samotności, dezorganizacji życia rodzinnego, w tym samotnego dzieciństwa, bezradności opiekuńczo-wychowawczej, także dezorganizacji środowisk w sytuacji klęski żywiołowej i tradycyjnych środowisk robotniczych, a nadto problemy migracji, przestępczości nieletnich, pozostawania młodzieży poza rynkiem pracy. Refleksja dotyczy także instytucjonalnych działań na rzecz ograniczania obszarów ekskluzji społecznej we współczesnym społeczeństwie.