img
img

Regulamin dla Allegro

Ogólne warunki umowy
sklepu internetowego www.ksiazki-medyczne.eu dla sprzedaży na Allegro.pl
Obowiązują od dnia 28.12.2015 r.

§ 1.

Słowniczek pojęć

Użyte w ogólnych warunkach umowy określenia oznaczają:

1. Sprzedawca - podmiot świadczący usługę.

1) Firma: „Mariusz Walaszek - Zakład Oprogramowania Komputerowego PROGMAR”.

2) Adres siedziby: 40-748 Katowice, ul. Sołtysia 60u, woj. Śląskie. Adres magazynu Sprzedawcy i do korespondencji: 40-668 Katowice, ul.Bażantów 43/7, otwarty w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 14:00.

3) Nr NIP: 954-102-55-59.

4) Organ i numer rejestracyjny: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, prowadzona przez ministra właściwego do spraw gospodarki, numer 9541025559.

5) Telefony: 32 702 88 20 (Infolinia czynna w dni robocze w godzinach 9.00-14.00) Opłata za połączenia zgodnie z taryfą właściwego operatora telekomunikacyjnego.

6) Adresy poczty elektronicznej: sklep@ksiazki-medyczne.eu; reklamacje@ksiazki-medyczne.eu;

2. Sklep - sklep internetowy prowadzony w serwisie Allegro.pl, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresami internetowym: allegro.pl/sklep/620574_progmar; http://allegro.pl/Shop.php/Show?id=19082098; http://allegro.pl/Shop.php/Show?id=16412240;

3. Ogólne warunki umowy - przygotowany przez Sprzedawcę wzorzec umowy w języku polskim, zawierający gotowe postanowienia kształtujące treść stosunku zobowiązaniowego wiążącego Strony. Ogólne warunki umowy są dostępne w zakładce "Informacje od sprzedającego", które Kupujący, przed zawarciem umowy, może odtwarzać, przeglądać, zapisać na trwałym nośniku lub wydrukować;

4. Kupujący - osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;

5. Konsument - za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33(1) § 1. k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

7. Oferta - oferta w postaci elektronicznej, przedstawiona przez Sprzedawcę na stronie internetowej, www.ksiazki-medyczne.eu, stanowiąca oświadczenie woli Przedsiębiorcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość;

8. Umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

9. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

10. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

11. Rzecz lub rzeczy – przedmioty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie;

12. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

13. Formularz zamówienia - Interaktywny formularz – usługa świadczona drogą elektroniczną, umożliwiająca złożenie Zamówienia;

14. Zamówienie - pola, które znajdują się w formularzu zamówienia, zawierające nazwy rzeczy, ich liczbę, cenę jednostkową, koszty wysyłki oraz łączną cenę świadczenia, a także nazwę firmy, imię, nazwisko, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, nr telefonu Kupującego i pouczenie, iż zamówienie łączy się z obowiązkiem zapłaty;

15. Przyjęcie oferty - oświadczenie woli Kupującego o przyjęciu oferty, skutkuje zawarciem umowy sprzedaży – następuje poprzez kliknięcie w pole „kupuje i płacę”. znajdujące się pod interaktywnym formularzem zamówienia;

16. Potwierdzenie zawarcia umowy na odległość – oświadczenie Sprzedawcy potwierdzające zawarcie umowy, przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wraz z „Ogólnymi warunkami umowy”;

17. Termin spełnienia świadczenia – w przypadku:

a) przesyłki za pobraniem, to czas liczony od momentu przekazania Kupującemu potwierdzenia o przyjęciu zamówienia, do momentu dostarczania przesyłki z rzeczą na wskazany przez Kupującego adres;

b) przedpłaty na konto bankowe Sprzedawcy, to czas liczony od momentu uznania przelanej kwoty na rachunku Sprzedawcy, do momentu dostarczenia przesyłki z rzeczą na wskazany przez Kupującego adres;

18. Paczkomat - Paczkomaty InPost to system skrytek pocztowych, podobnych w obsłudze do bankomatów, w których możliwy jest odbiór przesyłki o dowolnej, dogodnej dla adresata porze, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Więcej na stronie: http://www.paczkomaty.pl;

19. PDF (ang. Portable Document Format - przenośny format dokumentu) – popularny format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Czytnik tego formatu (program Acrobat Reader) jest udostępniany za darmo przez firmę Adobe tu: http://www.adobe.com;

20. Akty prawne - przepisy przywołane w ogólnych warunkach umowy.

1) k.c. - Ustawa Kodeks Cywilny, do pobrania nieodpłatnie tu: isap.sejm.gov.pl

2) u.p.k. - Dz.U. 2014 poz. 827 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, do pobrania nieodpłatnie tu: isap.sejm.gov.pl

§ 2.

Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem

1. Sprzedawca świadczy usługi:

1) sprzedaży rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) umożliwiające zawarcie umowy sprzedaży na odległość drogą elektroniczną – patrz regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

http://www.ksiazki-medyczne.eu/webpage/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna.html

2. Sprzedaż obejmuje rzeczy: nowe książki ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin medycyny.

4. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

5. Sposób porozumiewania się z Konsumentem:

1) telefonicznie : 32 702 88 20 (infolinia czynna w dni robocze w godzinach 9.00-14.00)

2) pisemnie na adres: 40-668 Katowice, ul. Bażantów 43/7, woj. Śląskie.

3) pocztą elektroniczną: allegro@ksiazki-medyczne.eu

6. Akceptowane sposoby płatności:

1) przelewem,

2) szybkim przelewem systemu payu.pl,

3) przekazem pocztowym,

4) za pobraniem,

5) gotówką w magazynie.

§ 3.

Cena łączna i jej składniki

1. Ceny na stronach sklepów na Allegro są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.

2. Ceny są wyrażone w złotych polskich.

3. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

4. Sposób obliczania ceny łącznej : cena podana na stronie, plus koszt przesyłki, który zależy od wyboru Kupującego, stanowi cenę łączną świadczonej przez Sprzedawcę usługi.

5. Kupujący ma możliwość zapoznania się z łączną ceną usługi wyeksponowaną w formularzu zamówienia, jeszcze przed zawarciem umowy.

§ 4.

Sposób i termin zapłaty

W formularzu zamówienia, Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione rzeczy:

1) przelewem (przedpłata) na konto: Alior Bank 65 2490 0005 0000 4600 1241 9815, w terminie do 14 dni,

2) szybkim przelewem systemu payu.pl, podczas składania zamówienia,

3) przekazem pocztowym (przedpłata), w terminie do 14 dni,

4) za pobraniem (gotówką) , w momencie dostarczenia rzeczy,

5) gotówką w magazynie, w terminie do 14 dni.

6) W trakcie składania zamówienia Kupujący potwierdza, iż został poinformowany o obowiązku zapłaty poprzez użycie przycisku „kupuje i płacę”.

§ 5.

Sposób i termin spełnienia świadczenia przez sprzedającego

1. Zamówione rzeczy, zgodnie z wyborem Kupującego, Sprzedawca wysyła:

1) Profesjonalną firmą kurierską „DPD”. Dane rejestracyjne:

nazwa: DPD

adres: ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa

NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421

KRS: 0000028368, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Strona: www.dpd.com.pl

2) za pośrednictwem profesjonalnego operatora pocztowego InPost Sp. z o.o., Dane rejestracyjne:

nazwa: InPost Sp. z o.o.

adres: ul. Malborska 130, 30-624 Kraków

NIP: 679-28-95-061

KRS: 0000255841, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Stona: www.inpost.pl

3) za pośrednictwem profesjonalnego operatora pocztowego Poczta Polska S.A., Dane rejestracyjne:

nazwa: Poczta Polska Spółka Akcyjna

adres: ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa

NIP: 525-000-73-13

KRS: 0000334972, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. Stona: www.poczta-polska.pl

4) za pośrednictwem profesjonalnego operatora pocztowego Ruch S.A., Dane rejestracyjne:

nazwa: Ruch Spóka Akcyjna

adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

NIP: 5260250475

KRS: 0000020446, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy. Stona: www.ruch.com.pl

2. Koszt dostawy jest wyszczególniony dla każdej rzeczy w sekcji "Dostawa i płatność".

3. Zamówioną książkę, po otrzymaniu powiadomienia pocztą elektroniczną, można też odebrać osobiście z magazynu w Katowicach, na ul. Bażantów 43/7, od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 14:00. Telefon kontaktowy 32 702 88 20, płatność gotówką.

4. Czas dostawy firmą kurierską, nie przekracza 9 dni roboczych.

5. Czas dostawy do paczkomatu, nie przekracza 9 dni roboczych.

6. Czas dostarczenia przesyłki pocztowej (Kurer48) nie przekracza 10 dni roboczych.

7. Czas dostarczenia przesyłki do odboiru w punkcie RUCH nie przekracza 10 dni roboczych.

§ 6.

Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Kupujący może złożyć reklamację w formie pisemnej przesyłką pocztową, przesłaną na adres Sprzedawcy lub e-mailem, na adres poczty elektronicznej: reklamacje@ksiazki-medyczne.eu;

3. W opisie reklamacji proszę podać, w miarę szczegółowo, przyczynę reklamacji oraz swoje żądanie, np. wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad. Szczegółowe uprawnienia Kupującego, w tym Konsumenta, regulują przepisy Kodeksu Cywilnego Dział II. Rękojmia za wady – do pobrania nieodpłatnie ze strony internetowego systemu aktów prawnych: isap.sejm.gov.pl lub na stronie Sprzedawcy. http://www.ksiazki-medyczne.eu/webpage/reklamacje.html

4. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie nie przekraczającym czternaście dni.

5. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację przy wykorzystaniu środka użytego przez reklamującego do złożenia reklamacji.

§ 7.

Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu odesłania rzeczy do Sprzedawcy oraz jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Pouczenie o tym uprawnieniu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy jest do pobrania lub zapoznania się, na stronie startowej pod zakładką „Prawo odstąpienia od umowy”. http://www.ksiazki-medyczne.eu/webpage/prawo-odstapienia-od-umowy.html

3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

7. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór można pobrać lub zapoznać się z jego treścią na stronie startowej pod zakładką „Wzór formularza odstąpienia od umowy”.

8. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

10. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

11. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

12. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

14. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

15. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

16.Wzór formularza odstąpienia od umowy

Miejscowość, data ...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
...........................................

...........................................

...........................................

Nazwa i adres przedsiębiorcy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy


Ja/My(*) ................................................................niniejszym informuję/informujemy(*)
o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
...................................................................................................
umowy dostawy następujących rzeczy(*)
...................................................................................................
umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie
następującej usługi(*)
...................................................................................................
Data zawarcia umowy1/odbioru2(*) ..................................................

.....................................

Podpis(-y) konsumenta(-ów)(*) Niepotrzebne skreślić.
1 Podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług.
2 Podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru.


§ 8.

Brak prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,

§ 9.

Koszty zwrotu rzeczy

1. W przypadku odstąpienia od umowy koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący.

§ 10.

Potwierdzenie zawarcia umowy

Sprzedawca po otrzymaniu zamówienia od Kupującego, potwierdza niezwłocznie fakt zawarcia umowy, przesyłając na podany przez Kupującego adres e-mail stosowne oświadczenie wraz z „ogólnymi warunkami umowy” zawierającymi informacje wymagane przez art. 21.1. u.p.k.

§ 11.

Czynności techniczne

1. Czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy są zaprogramowane i prowadzą Kupującego, według ustalonego algorytmu, od momentu wejścia na stronę, poprzez wybór rzeczy, do momentu potwierdzenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Wysłanie zamówienia, jako czynność techniczna, jest powiązane z oświadczeniem woli Kupującego o przyjęciu oferty.

2. Przyjęcie oferty przez Kupującego skutkuje zawarciem umowy sprzedaży w chwili, gdy Sprzedawca mógł się z tym oświadczeniem zapoznać.

3. Fakt zapoznania się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Kupującego o przyjęciu oferty, zostaje udokumentowany poprzez wysłanie przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania zamówienia, na adres poczty elektronicznej Kupującego.

4. Kupujący podczas procedury składania zamówienia ma nieograniczony dostęp do informacji o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

5. Zastosowane przez Sprzedawcę oprogramowanie pozwalające na poprawianie błędów jest udostępnione Kupującemu w fazie wyboru rzeczy oraz w fazie wprowadzania danych osobowych.

6. Jeżeli w trakcie procesu zawierania umowy Kupujący stwierdzi, że system źle obliczył należność, wystarczy zrezygnować z potwierdzenia zamówienia, co skutecznie chroni Strony przed zawarciem wadliwej umowy. W takiej sytuacji prosimy o wysłanie powiadomienia do Sprzedawcy pocztą elektroniczną, przy wykorzystaniu zakładki „Pytanie do Sprzedającego” znajdującej się na kazdej stronie z oferowanymi rzeczami.

7. Jeżeli błąd w obliczeniu należności Kupujący wykrył po odebraniu przesyłki, wystarczy powiadomić o tym niezwłocznie Sprzedawcę e-mailem, telefonicznie lub na piśmie. Powołanie się na numer zamówienia znacznie ułatwi odszukanie formularza zamówienia ze źle obliczoną należnością. Sprzedawca niezwłocznie, po otrzymaniu zawiadomienia, przeprowadza stosowną korektę oraz, w przypadku zawyżenia należności, zwraca nadpłaconą kwotę.


§ 12.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w sekcji „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Prawa autorskie

Niniejsze ogólne warunki umowy są chronione prawem autorskim. Kopiowanie powielanie bez zgody autora zabronione. Kontakt z autorem:

analityk.nawigator@gmail.com