Ratownictwo medyczne - kwalifikowana pierwsza pomoc - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Ratownictwo medyczne - kwalifikowana pierwsza pomoc

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: MEDB

Tytuł: Ratownictwo medyczne - kwalifikowana pierwsza pomoc

Autor: Magdalena Witt, Agata Dąbrowska, Marek Dąbrowski

Wydawca: UM Poznań

Poznań 2014

Oprawa: miękka

Storn: 278

ISBN: 978-83-7597-241-2

Wej­ście w ży­cie Usta­wy o Pań­stwo­wym Ra­tow­nic­twie Me­dycz­nym z dnia  8.09 2006 ro­ku upo­rząd­ko­wa­ło, po raz pierw­szy w Pol­sce, za­kres wie­dzy i umie­jęt­no­ści ocze­ki­wa­nych za­rów­no od za­wo­do­wych (Pań­stwo­wa Straż Po­żar­na, woj­sko, po­li­cja, straż gra­nicz­na), jak i ochot­ni­czych (Ochot­ni­cza Straż Po­żar­na, Gór­skie Ochot­ni­cze Po­go­to­wie Ra­tun­ko­we, Ta­trzań­skie Ochot­ni­cze Po­go­to­wie Ra­tun­ko­we, Wod­ne Ochot­ni­cze Po­go­to­wie Ra­tun­ko­we) ra­tow­ni­ków. Przy­pi­sa­ny im po­ziom kom­pe­ten­cji, okre­ślo­ny mia­nem kwa­li­fi­ko­wa­nej pierw­szej po­mo­cy (kpp), zy­skał swój for­mal­ny sta­tus, pro­gram i ra­my or­ga­ni­za­cyj­ne obo­wiąz­ko­wych szko­leń oraz szcze­gó­ło­we wy­ma­ga­nia eg­za­mi­na­cyj­ne.  Ty­tuł ra­tow­ni­ka, a nim sta­je się oso­ba koń­czą­ca szko­le­nie z za­kresu kwa­li­fi­ko­wa­nej pierw­szej po­mo­cy, sta­wia bar­dzo wy­so­kie wy­ma­ga­nia wy­ni­ka­ją­ce z ko­niecz­no­ści pod­ję­cia dzia­łań ra­tow­ni­czych wo­bec każ­dej oso­by znaj­du­ją­cej się w sta­nie za­gro­że­nia zdro­wia czy ży­cia; zo­bo­wią­zu­je rów­nież do re­gu­lar­ne­go od­na­wia­nia upraw­nień ra­tow­ni­czych (re­cer­ty­fi­ka­cji).
Z przy­jem­no­ścią od­da­je­my w Pań­stwa rę­ce opra­co­wa­nie przy­go­to­wa­ne przez ze­spół au­to­rów, skła­da­ją­cy się z do­świad­czo­nych na­uczy­cie­li aka­de­mic­kich, prak­ty­ków i dy­dak­ty­ków ra­tow­nic­twa me­dycz­ne­go, in­struk­to­rów Eu­ro­pej­skiej Ra­dy Re­su­scy­ta­cji i Ame­ry­kań­skie­go To­wa­rzy­stwa Kar­dio­lo­gicz­ne­go. Mo­no­gra­fia ta zo­sta­ła po­my­śla­na, ja­ko kom­plet­ny zbiór wie­dzy, obej­mu­ją­cy ca­ło­ścio­wo pro­gram szko­leń z za­kre­su kwa­li­fi­ko­wa­nej pierw­szej po­mo­cy. Po­za wy­czer­pu­ją­co przed­sta­wio­ny­mi, ak­tu­al­ny­mi in­for­ma­cja­mi (opar­ty­mi w ca­ło­ści o na­uko­wo po­twier­dzo­ny, ak­tu­al­ny stan wie­dzy- evi­den­ce ba­sed me­di­ci­ne), po­zy­cja wzbo­ga­co­na zo­sta­ła licz­ny­mi fo­to­gra­fia­mi, sta­no­wią­cy­mi cen­ną ilu­stra­cję oma­wia­nych w niej za­gad­nień. 
Sta­ny za­gro­że­nia zdro­wia lub ży­cia z na­tu­ry rze­czy są wy­da­rze­nia­mi na­gły­mi i nie­ocze­ki­wa­ny­mi, któ­re wy­ma­ga­ją od ra­tow­ni­ka pil­ne­go pod­ję­cia pra­wi­dło­wych dzia­łań w opar­ciu o naj­now­sze, obo­wią­zu­ją­ce na świe­cie stan­dar­dy. Pra­wi­dło­wo pod­ję­te dzia­ła­nia ra­tow­ni­cze na po­zio­mie kwa­li­fi­ko­wa­nej pierw­szej po­mo­cy nie tyl­ko uła­twia­ją i uspraw­nia­ją pra­cę ze­spo­ło­wi ra­tow­nic­twa me­dycz­ne­go przy­by­łe­mu na miej­sce zda­rze­nia, ale na ogół ma­ją de­cy­du­ją­cy wpływ na szan­se po­szko­do­wa­ne­go na prze­ży­cie i je­go ro­ko­wa­nia na przy­szłość.
Wie­rzy­my, że Czy­tel­nik po za­po­zna­niu się z ni­niej­szą książ­ką i na­by­ciu przed­sta­wio­nych w niej umie­jęt­no­ści prak­tycz­nych, bę­dzie le­piej przy­go­to­wa­ny do wła­ści­we­go po­stę­po­wa­nia w na­głych wy­pad­kach tak, by by­ło ono za­rów­no bez­piecz­ne dla obu stron, jak i sku­tecz­ne. Po­zy­cja de­dy­ko­wa­na jest przed­sta­wi­cie­lom wszyst­kich służb i for­ma­cji ra­tow­ni­czych, dla któ­rych po­ziom kpp jest jed­nym z eta­pów zdo­by­wa­nia co­raz szer­szej wie­dzy i kom­pe­ten­cji z ra­tow­nic­twa me­dycz­ne­go oraz tych, dla któ­rych jest on po­ziomem obo­wiąz­ko­wym. Ufa­my, że sta­no­wić bę­dzie ona rów­nież cen­ne źró­dło wie­dzy i infor­ma­cji dla wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych udzie­la­niem po­mo­cy po­szko­do­wa­ne­mu w ja­kim­kol­wiek wy­pad­ku czy ka­ta­stro­fie.
Ra­tow­nic­two me­dycz­ne jest dzie­dzi­ną, w któ­rej cią­głe do­sko­na­le­nie umie­jęt­no­ści prak­tycz­nych i uak­tu­al­nia­nie wie­dzy teo­re­tycz­nej jest wa­run­kiem ko­niecz­nym dla uzy­ska­nia co­raz lep­szych re­zul­ta­tów. W tym przy­pad­ku tym re­zul­ta­tem jest ludz­kie ży­cie. Ma­my na­dzie­ję, że ni­niej­sza mo­no­gra­fia przy­czy­ni się do upo­wszech­nie­nia i podnie­sie­nia po­zio­mu wie­dzy w za­kre­sie udzie­la­nia kwa­li­fi­ko­wa­nej pierw­szej po­mo­cy wśród wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych tych te­ma­tem.
Od­da­na w Pań­stwa rę­ce po­zy­cja mo­że też spra­wić, że udzie­la­nie po­mo­cy in­nym sta­nie się dla Pań­stwa pa­sją i nie­usta­ją­cym źró­dłem głę­bo­kiej sa­tys­fak­cji, cze­go w imie­niu ze­spo­łu re­dak­cyj­ne­go, ser­decz­nie Pań­stwu ży­czy­my.