✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Psychiatria Andrzej Czernikiewicz, Bogdan de Barbaro, Marek Jarema, Jolanta Rabe-Jabłońska Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Psychiatria

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Psychiatria

Autor : Andrzej Czernikiewicz, Bogdan de Barbaro,

Redaktor : Marek Jarema, Jolanta Rabe-Jabłońska

Stron : 706

ISBN : 9788320041804

Rok wydania : 2011

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : B5

Jest to nowoczesny podręcznik, napisany przez doświadczonych polskich psychiatrów - uznanych dydaktyków i pracowników, ekspertów w różnych specjalnościach tej dziedziny - którzy zapewniają wysoki poziom merytoryczny i aktualność publikacji. 
W książce przedstawiono niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania psychiki człowieka, a przede wszystkim objawów zaburzeń tego funkcjonowania. Opisano najważniejsze jednostki i zespoły chorobowe, ich genezę, diagnostykę oraz różne metody leczenia. Czytelnik znajdzie w niej także podstawowe informacje dotyczące genezy zaburzeń psychicznych oraz metod terapeutycznych stosowanych w leczeniu takich zaburzeń.
Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów medycyny, może jednak być wykorzystywany przez studentów pielęgniarstwa, psychologii i pedagogiki. Wiadomości w nim zawarte stanowią cenną pomoc w codziennej praktyce medycznej.


Spis treści :
Przedmowa
1. Wstęp historyczny
1.1. Wprowadzenie
1.2. Okresy w historii psychiatrii
1.3. Klasyfikacje w psychiatrii
1.4. Psychiatria dziś - kondycja i perspektywy
2. Psychopatologia
2.1. Wstęp
2.2. Zaburzenia funkcji poznawczych
2.3. Zaburzenia myślenia
2.4. Zaburzenia uwagi
2.5. Zaburzenia pamięci
2.6. Zaburzenia funkcji wykonawczych
2.7. Zaburzenia aktywności ruchowej
2.8. Zaburzenia woli i aktywności złożonej
2.9. Zaburzenia uczuć (emocji)
2.10. Zaburzenia świadomości
2.11. Zaburzenia nawyków i popędów (impulsów)
2.12. Podstawowe zespoły psychopatologiczne
3. Zaburzenia psychiczne wywołane organicznym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (otępienia, organiczne zaburzenia psychiczne)
3.1. Definicje
3.2. Rozpoznawanie otępienia (kryteria diagnostyczne)
3.3. Badania nad przyczynami otępień
3.4. Epidemiologia otępień
3.5. Choroba Alzheimera (Alzheimer's disease - AD)
3.6. Otępienia naczyniopochodne
3.7. Otępienie z ciałami Lewy'ego i otępienie w chorobie Parkinsona
3.8. Otępienia czołowo-skroniowe i ich warianty językowe
3.9. Inne postacie otępień
3.10. Organiczne zaburzenia psychiczne
3.11. Zaburzenia psychiczne polekowe
4. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu i innymi substancjami psychoaktywnymi
4.1. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu
4.2. Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych
4.3. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem leków uspokajających i nasennych (F13)
4.4. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy (F14) oraz innych substancji stymulujących, w tym kofeiny (F15)
4.5. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji halucynogennych (F16)
4.6. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu (F17)
4.7. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem lotnych rozpuszczalników (F18)
4.8. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kilku substancji lub używaniem innych substancji psychoaktywnych (F19)
4.9. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych substancji niesklasyfikowanych w ICD-10
5. Schizofrenia
5.1. Definicja i rozpowszechnienie
5.2. Geneza
5.3. Obraz kliniczny
5.4. Leczenie
5.5. Rehabilitacja i rokowanie
6. Zaburzenia schizoafektywne, zespoły urojeniowe
6.1. Definicja i rozpowszechnienie
6.2. Zaburzenie schizoafektywne
6.3. Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
6.4. Zaburzenia urojeniowe
6.5. Indukowane zaburzenie urojeniowe
7. Choroby afektywne
7.1. Rys historyczny chorób afektywnych
7.2. Choroba afektywna jednobiegunowa (depresja nawracająca)
7.3. Choroba afektywna dwubiegunowa
8. Problematyka samobójstw
8.1. Wstęp
8.2. Podstawowe pojęcia i definicje
8.3. Epidemiologia samobójstw i prób samobójczych w Polsce i na świecie
8.4. Czynniki ryzyka występowania zachowań samobójczych (ZS)
8.5. Samobójstwo a choroby somatyczne
8.6. Neurobiologiczne czynniki ryzyka samobójstwa
8.7. Czynniki ochronne
8.8. Badanie pacjenta - wywiad i ocena ryzyka samobójstwa (RS)
8.9. Zasady postępowania z pacjentem zagrożonym samobójstwem
8.10. Prawne aspekty samobójstw
8.11. Podsumowanie
9. Zaburzenia nerwicowe
9.1. Definicja
9.2. Klasyfikacja zaburzeń nerwicowych
9.3. Rozpowszechnienie zaburzeń nerwicowych
9.4. Przebieg
9.5. Współchorobowość
9.6. Etiologia
9.7. Zaburzenia lękowe w postaci fobii
9.8. Inne zaburzenia lękowe
9.9. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
9.10. Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
9.11. Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
9.12. Inne zaburzenia dysocjacyjne
9.13. Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (somatoformiczne)
9.14. Inne zaburzenia nerwicowe
9.15. Leczenie zaburzeń nerwicowych
10. Zaburzenia psychiczne związane ze stanem somatycznym
10.1. Stan somatyczny chorych na zaburzenia psychiczne
10.2. Zaburzenia psychiczne w przebiegu chorób somatycznych
10.3. Zaburzenia psychiczne przypominające choroby psychosomatyczne
10.4. Zaburzenia depresyjne na podłożu somatycznym
10.5. Zaburzenia lękowe na podłożu somatycznym
10.6. Zaburzenia psychotyczne
10.7. Objawy i zaburzenia psychiczne związane z leczeniem zaburzeń somatycznych
11. Zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
11.1. Zaburzenia osobowości
11.2. Zasady rozpoznawania zaburzeń osobowości
11.3. Zaburzenia osobowości wg ICD-10
11.4. Zaburzenia zachowania u dorosłych
12. Zaburzenia snu
12.1. Czynniki regulujące sen człowieka
12.2. Neurobiologiczne podłoże mechanizmów regulujących sen
12.3. Klasyfikacja zaburzeń snu
12.4. Parasomnie
12.5. Zaburzenia ruchowe związane ze snem
13. Psychiatria dziecięca
13.1. Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży
13.2. Badanie psychiatryczne dziecka
13.3. Zaburzenia rozwoju psychicznego
13.4. Zaburzenia hiperkinetyczne
13.5. Zaburzenia zachowania
13.6. Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie
13.7. Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub wieku młodzieńczym
13.8. Zaburzenia tikowe
13.9. Upośledzenie umysłowe u dzieci
14. Zaburzenia jedzenia (odżywiania się)
14.1.  Definicja
14.2.  Rozpowszechnienie
14.3.  Kryteria rozpoznawania jadłowstrętu psychicznego (JP) wg ICD-10
14.4.  Etiologia
14.5.  Model rozwoju jadłowstrętu psychicznego
14.6.  Przebieg
14.7.  Współistniejące zaburzenia psychiczne
14.8.  Powikłania somatyczne przewlekłego jadłowstrętu psychicznego i bulimii psychicznej
14.9.  Leczenie jadłowstrętu psychicznego
14.10. Szczególne grupy ryzyka
14.11. Bulimia psychiczna (BP)
14.12. Inne zaburzenia jedzenia
15. Zaburzenia seksualne
15.1. Wprowadzenie
15.2. Klasyfikacja zaburzeń seksualnych
15.3. Epidemiologia zaburzeń seksualnych w Polsce
15.4. Etiologia i patogeneza zaburzeń seksualnych
15.5. Patologia seksualna w zaburzeniach psychicznych
15.6. Wpływ leków psychotropowych na seksualność
15.7. Obraz kliniczny zaburzeń seksualnych
15.8. Leczenie zaburzeń seksualnych
16. Orzecznictwo inwalidzkie
16.1. Rys historyczny
16.2. Świadczenia o charakterze zasiłków
16.3. Orzecznictwo rentowe
16.4. Renta rolnicza
16.5. Dodatek pielęgnacyjny
16.6. Renta szkoleniowa
16.7. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
16.8. Szczegółowe wytyczne orzecznicze
16.9. Renta tzw. wojenna
16.10. Obecna renta socjalna
16.11. Orzecznictwo pozarentowe - niepełnosprawność i stopnie niepełnosprawności
17. Psychiatria sądowa
17.1.  Opiniowanie w sprawach karnych
17.2.  Opiniowanie w wybranych stanach klinicznych
17.3.  Środki zabezpieczające
17.4.  Opiniowanie w sprawach nieletnich
17.5.  Opiniowanie w sprawach cywilnych
17.6.  Postępowanie odszkodowawcze
18. Leczenie farmakologiczne w psychiatrii
18.1.  Leki przeciwpsychotyczne
18.2.  Leki stosowane w chorobach afektywnych
18.3.  Leki przeciwlękowe
18.4.  Leki stosowane w celu poprawy funkcji poznawczych (prokognitywne)
18.5.  Farmakoterapia uzależnień
19. Stan prepsychotyczny i wczesna interwencja farmakologiczna
19.1.  Wstęp. Definicje
19.2.  Stan prepsychotyczny (prodrom)
19.3.  Objawy prodromalne
19.4 ...