✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Prowadzenie porodu Vicky Chapman, Cathy Charles Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Prowadzenie porodu

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Prowadzenie porodu

Redaktor : Vicky Chapman, Cathy Charles

Stron : 504

ISBN : 9788320040814

Rok wydania : 2010

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : B5

W książce są przedstawione teoretyczne i praktyczne zagadnienia ciąży, porodu i oceny noworodka w aspekcie opieki sprawowanej przez położne. Omówione są też istotne aspekty praktyki położniczej, które w innych publikacjach występują w mniejszym zakresie, m. in.: poród domowy, poród w wodzie, pozycje wertykalne, algorytmy postępowania podczas cięcia cesarskiego, postępowanie pozafarmakologiczne i niekonwencjonalne w indukowaniu porodu. Publikacja ma dużą wartość dydaktyczną.
W celu ułatwienia korzystania z książki struktura większości rozdziałów wygląda następująco: wprowadzenie, częstość występowania i fakty, rola położnej w udzielaniu opieki skoncentrowanej na kobiecie i opartej na dowodach. Publikacja zawiera ilustracje służące jako graficzne podpowiedzi. Na końcu większości rozdziałów umieszczono podsumowanie głównych zagadnień, listę organizacji, do których w razie potrzeby można się zwrócić oraz adresami polecanych stron internetowych.
Odbiorcami publikacji będą studenci kierunków położnictwa I i II stopnia, studiów doktoranckich i praktykujące położne.


Spis treści :
Wykaz skrótów
Rozdział 1. Akcja porodowa i poród fizjologiczny
Wprowadzenie
Objawy zapowiadające poród
Pierwszy okres porodu
Drugi okres porodu
Parcie
Poród
Trzeci okres porodu
Po urodzeniu
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Piśmiennictwo
Rozdział 2. Badanie wewnętrzne przez pochwę i sztuczne przebicie błon płodowych - amniotomia
Wprowadzenie
Poprawność i moment wykonania badania wewnętrznego przez pochwę
Udzielanie informacji: świadoma zgoda czy współpraca?
Wykonanie badania wewnętrznego przez pochwę
Sztuczne przebicie błon płodowych - amniotomia
Podsumowanie
Piśmiennictwo
Rozdział 3. Monitorowanie czynności serca płodu podczas porodu
Wprowadzenie
Okresowe osłuchiwanie czynności serca płodu
Elektroniczne monitorowanie dobrostanu płodu
Elektroda skalpowa
Klasyfikacja zmian częstości tętna płodu
Zalety i wady elektronicznego monitorowania płodu (EFM)
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Piśmiennictwo
Dodatek: Algorytm ciągłego elektronicznego monitorowania płodu
Rozdział 4. Urazy i szycie krocza
Wprowadzenie
Ograniczanie urazów krocza
Ocena urazu krocza
Pęknięcia krocza pierwszego i drugiego stopnia: szyć czy nie szyć?
Technika zakładania szwów
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Piśmiennictwo
Rozdział 5. Badanie noworodka po urodzeniu
Wprowadzenie
Ocena noworodka dokonywana przez położną
Pomiary noworodka
Suplementacja witaminy K
Pełne badanie noworodka
Przekazywanie przykrych informacji rodzicom
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Piśmiennictwo
Dodatek: Tabela przeliczników masy
Rozdział 6. Poród w domu
Wprowadzenie
Korzyści wynikające z porodu w domu
Niezbędny sprzęt
Opieka podczas porodu w domu
Kiedy do szpitala?
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Piśmiennictwo
Rozdział 7. Zastosowanie wody w czasie porodu
Wprowadzenie
Zalety immersji wodnej
Ryzyko związane z zanurzeniem w ciepłej wodzie
Kryteria kwalifikacji rodzącej do porodu w wodzie
Względne przeciwwskazania
Przygotowanie
Opieka podczas porodu
Możliwe trudności
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Piśmiennictwo
Rozdział 8. Poród powolny i nieprawidłowe przodowanie płodu/ nieprawidłowe ułożenie płodu
Wprowadzenie
Poród przedłużający się
Przyczyny porodu przedłużającego się
Wydłużona faza utajona
Wydłużona faza aktywna
Wydłużony drugi okres porodu
Nieprawidłowe przodowanie płodu i nieprawidłowe ułożenie płodu podczas porodu
Ułożenie potylicowe tylne
Ułożenie twarzyczkowe
Ułożenie czołowe
Położenie poprzeczne (przodowanie barków)
Podsumowanie
Zalecana literatura
Piśmiennictwo
Rozdział 9. Poród wspomagany: próżniociąg położniczy i kleszcze
Wprowadzenie
Jak uniknąć porodu instrumentalnego
Wskazania do porodu instrumentalnego
Wybór narzędzia
Opieka nad kobietą przechodzącą poród instrumentalny
Asystowanie podczas porodu instrumentalnego
Poród instrumentalny prowadzony przez położną
Po porodzie: problemy i pielęgnacja
Podsumowanie
Piśmiennictwo
Dodatek 1: Wzór karty porodu z próżniociągiem położniczym prowadzonego przez uprawnioną położną
Dodatek 2: Formularz odmowy zastosowania próżniociągu położniczego przez uprawnioną położną
Rozdział 10. Cesarskie cięcie
Wprowadzenie
Ryzyko i korzyści cesarskiego cięcia
Jak powstrzymać falę
Wskazania do cięcia cesarskiego z wyboru
Jakie przeżycia wiążą się z cięciem cesarskim
Plan porodu w przypadku rozwiązania ciąży cesarskim cięciem na prośbę kobiety
Opieka położnicza podczas cesarskiego cięcia
Podsumowanie
Grupy wsparcia dla kobiet po cesarskim cięciu
Przydatne kontakty
Zalecana literatura
Piśmiennictwo
Dodatek: Algorytm cięcia cesarskiego wg NICE
Rozdział 11. Poród drogą pochwową po cesarskim cięciu
Wprowadzenie
Po cesarskim cięciu - poród drogą pochwową czy cesarskie cięcie z wyboru
Indukcja porodu drogą pochwową po cesarskim cięciu
Opieka położnicza w porodzie drogą pochwową po cesarskim cięciu
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Piśmiennictwo
Rozdział 12. Poród przedwczesny
Wprowadzenie
Miejsce porodu
Przedwczesne pęknięcie błon płodowych przed rozpoczęciem akcji porodowej
Opieka położnicza podczas przedwczesnej niepowikłanej akcji porodowej i porodu
Opieka bezpośrednio po porodzie
Resuscytacja wcześniaka
Postępowanie w zależności od wieku ciąży i typu porodu przedwczesnego
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Piśmiennictwo
Rozdział 13. Poród miednicowy
Wprowadzenie
Odmiany położenia miednicowego
Możliwości wyboru rodzącej a dostępność opieki specjalistycznej
Powikłania porodu miednicowego
Akcja porodowa i poród
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Piśmiennictwo
Rozdział 14. Bliźnięta i ciąże mnogie
Wprowadzenie
Miejsce porodu
Typ porodu
Porody trojacze i czworacze
Poród bliźniaczy
Opieka po narodzinach
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Piśmiennictwo
Rozdział 15. Krwotok
Wprowadzenie
Łożysko przodujące
Przedwczesne odklejenie łożyska
Krwotok poporodowy
Okołoporodowe czynniki ryzyka krwotoku
Pęknięcie pępowiny
Łożysko zatrzymane
Podsumowanie
Piśmiennictwo
Rozdział 16. Sytuacje nagłe podczas porodu
Wprowadzenie
Wypadnięcie pępowiny i pępowina przodująca
Zator płynem owodniowym
Pęknięcie macicy
Dystocja barkowa
Wynicowanie macicy
Wstrząs
Podsumowanie
Piśmiennictwo
Rozdział 17. Resuscytacja matki i noworodka
Wprowadzenie
Postępowanie w sytuacjach szczególnego ryzyka - przewidywanie
Podstawowa resuscytacja noworodka
Resuscytacja noworodka - powikłania
Resuscytacja matki
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Piśmiennictwo
Rozdział 18. Indukcja porodu
Wprowadzenie
Czynniki ryzyka i objawy uboczne
Udzielanie informacji i świadoma zgoda
Określanie daty porodu
Wywołanie porodu na prośbę ciężarnej
Indukcja porodu w ciąży przenoszonej
Poród indukowany a przedwczesne pęknięcie błon płodowych w ciąży donoszonej
Ocena szyjki macicy
Metody indukcji porodu
Opieka nad ciężarną podczas indukcji porodu
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Zalecana literatura
Piśmiennictwo
Rozdział 19. Stan przedrzucawkowy
Wprowadzenie
Zwiastuny i objawy
Opieka w czasie porodu
Monitorowanie stanu matki oraz płodu w łagodnym i ciężkim stanie przedrzucawkowym
Preparaty stosowane w leczeniu ciężkiego nadciśnienia
Postępowanie w rzucawce
Postępowanie podczas napadu drgawek rzucawkowych i po nim
Zespół HELLP
Podsumowanie
Przydatne kontakty
Piśmiennictwo
Rozdział 20. Poród martwego płodu i śmierć noworodka
Wprowadzenie
Definicja
Czynniki predysponujące do porodu martwego płodu
Rozpoznawanie śmierci płodu i podejmowanie decyzji
Opieka położnej podczas porodu
Pielęgnacja po porodzie: cenne chwile z dzieckiem
Ciągły nadzór w okresie poporodowym
Ludzie, którzy służą pomocą
Podsumowanie
Przydat ...