✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Praktyka zawodowa Susan Blackburn, Ann Bradshaw, Judy Byrne Jenny Edwins Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Praktyka zawodowa

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Praktyka zawodowa

Autor : Susan Blackburn, Ann Bradshaw, Judy Byrne

Redaktor : Jenny Edwins

Stron : 280

ISBN : 9788320039580

Rok wydania : 2011

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : B5

Książka jest adresowana przede wszystkim do położnych pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej i pełniących rolę tzw. położnej środowiskowej. Jej treści tej są zgodne ze współczesnym rozumieniem opieki położniczej, uzasadnionym praktyką i potwierdzonym w badaniach naukowych.
Rolą położnej środowiskowej jest opieka nad kobietą i niemowlęciem nie tylko tuż po porodzie, ale i wcześniejsza opieka przedkoncepcyjna. Ten aspekt pracy położnej jest w Polsce ciągle niedoceniany. Możliwości ukazane w książce pozwalają położnej pracującej w środowisku  rozwinąć swe umiejętności zawodowe i w pełni się usamodzielnić. W książce omówione są problemy dotyczące porodu w domu i prowadzenia III okresu porodu, skrining noworodków wizytowanych w domu, karmienie piersią, a także psychologiczna i socjalna pomoc kobietom.
Autorzy książki to położne pracujące w ośrodkach akademickich, lekarze oraz pracownicy socjalni.
Publikacja jest adresowana do wszystkich położnych pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej. Zawiera treści ważne dla położnych samodzielnych, prowadzących porody w domu lub domach narodzin.


Spis treści :
Przedmowa    
Podziękowania          
Rozdział 1. Wstęp. Praca w środowisku    
Dawniej         
National Service Framework a przyszłość
·     Gabinet położniczy w Albany
·     Jedna matka - jedna położna
·     Grupy podstawowej opieki medycznej i zlecanie zadań na podstawie praktyki
Najważniejsze rozważania i inicjatywy
·     Ośrodki dziecięce
·     Common Assessment Framework (CAF) i działania interdyscyplinarne
·     Asystentki położnych
Krytyka National Service Framework
Podsumowanie
CZĘŚĆ I. PORÓD
Rozdział 2. Obserwacja i oczekiwanie: warunki porodu w domu
Praktyka oparta na faktach
·    Krok 1. Dowiedz się, co jest ważne dla kobiety i jej rodziny
·    Krok 2. Używaj informacji, opierając się na ocenie klinicznej
·    Krok 3. Szukaj i oceniaj fakty w celu podjęcia decyzji
·    Krok 4. Otwarcie rozmawiaj o możliwych powikłaniach i ich konsekwencjach
Prawo do porodu w domu?
·    Poród w domu i kompetencje położnej
Fizjologia porodu i narodzin
Sztuka położnictwa
·     Ochrona przestrzeni narodzin
·     Fizyczne i psychiczne wsparcie
Podsumowanie
Rozdział 3. Poród w domu wbrew zaleceniom
Pojęcie ryzyka
Zobowiązania państwowej ochrony zdrowia a zapewnienie opieki podczas porodu w domu
·     Czy położna ma obowiązek asystować przy porodzie w domu?
Opieka stawiająca kobietę na pierwszym miejscu a poród w domu wbrew zaleceniom  
·     Świadomy wybór
·     Rozsądny standard informacji
·     Czym jest sprawność umysłowa?
Rola położnej przełożonej
·     Dokumentacja
Czy położna może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku komplikacji podczas porodu w domu?
Przygotowania do opieki nad kobietą decydującą się na poród w domu wbrew zaleceniom
Podsumowanie
Rozdział 4. Fizjologiczny przebieg trzeciego okresu porodu w domu
Jak określić rolę położnej w trzecim okresie porodu
Fizjologia trzeciego okresu porodu
·     Oddzielenie łożyska
Przegląd danych na temat naturalnego przebiegu trzeciego okresu porodu
·     Trzeci okres porodu a zagrożenie dla życia i zdrowia matki6
·     Czas trwania trzeciego okresu porodu
Przygotowanie do trzeciego okresu poprzedzające poród
·    Podawanie informacji i świadomy wybór
·    Przygotowanie otoczenia sprzyjającego bezpiecznemu porodowi w domu
Praktyczne aspekty asystowania położnej w trzecim okresie porodu
·    Odklejenie się i wydalenie łożyska
·    Ocena objętości utraconej krwi
·    Łożysko zatrzymane
·    Obserwacja dziecka bezpośrednio po urodzeniu
Poród w wodzie a fizjologiczny przebieg trzeciego okresu porodu
Podsumowanie
Rozdział 5. Nauczanie w szkołach rodzenia: jak radzą sobie położne?
Położne jako nauczyciele
·    Liczebność grup
·    Praktyka i stałe wsparcie
Główne założenia
Jak uczą się dorośli
·    Planowanie wykładu
·    Program nauczania
·    Sposoby uczenia się i nauczania
Koncentracja i zarządzanie czasem
·    Zestawienie całości - przykłady krok po kroku
Wskazówki dla nauczycieli
·    Gdzie, co i kto?
Refleksja i ocena
Podsumowanie
CZĘŚĆ II. DZIECI
Rozdział 6. Badania przesiewowe noworodków: co powinna wiedzieć położna
Zasady badań przesiewowych
·    Krajowe Stowarzyszenie Badań Przesiewowych
Przesłanki badań przesiewowych u noworodków
Badania przesiewowe krwi u noworodków
·   Fenyloketonuria
·   Wrodzona niedoczynność tarczycy
·   Zaburzenia komórek sierpowatych
·   Deficyt dehydrogenazy acylo-CoA średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCADD)
·    Mukowiscydoza
Pobieranie próbek krwi od noworodków do badania
Program przesiewowy badania słuchu u noworodków
·    Otoemisja akustyczna
·    Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu
Badanie noworodków i niemowląt między 6. a 8. tygodniem życia
Udzielanie informacji i zgoda
·    Kalendarz badań przesiewowych
·    Język
Doskonalenie badań przesiewowych przez pobieranie próbek kropli krwi w odpowiednim czasie
Ryzyko związane z badaniami przesiewowymi krwi
Podsumowanie
Rozdział 7. Karmienie piersią i rola położnej środowiskowej
Karmienie piersią a zdrowie
Wybór
·    Rozpoczęcie karmienia piersią
·    Rola położnej
·    Czas trwania karmienia
Baby Friendly Initiative (Inicjatywa Przyjazna Dziecku)
·    Praca nad uzyskaniem akredytacji9
·    Dlaczego nie wszystkie placówki ochrony zdrowia przyłączają się do Inicjatywy Przyjaznej Dziecku?
Powrót do podstaw
·    Zbieranie wywiadu
·    Wysłuchanie kobiety i obserwacja karmienia
Analiza przypadków związanych z karmieniem piersią
Podsumowanie
Użyteczne źródła informacji
·     Strony internetowe i bibliografia w języku polskim
Rozdział 8. Ochrona i promocja dobra dzieci
Ustawa o dzieciach z 1989 roku
·     Nakazy ochrony w sytuacji krytycznej
·     Nakazy ochrony dziecka (paragraf 46)
·     Opieka, nadzór i nakaz umożliwiający opiece społecznej przeprowadzenie dochodzenia
Ustawa o dzieciach z 2004 roku
·      Lokalne rady ochrony dzieci
·     Ustawodawstwo uzupełniające
Ważne porady dla położnych
·     Rozpoznawanie sytuacji zagrażających dzieciom
Analiza sytuacji
·     Dokumentacja
·     Procedura skierowania dziecka wymagającego nadzoru
Postępowanie po dokonaniu skierowania
·     Dziecko w potrzebie i obowiązek położnej
·     Dziecko potrzebujące ochrony i obowiązek położnej
·     Plan ochrony dziecka podczas porodu
·     Poród w domu i nakazy ochrony w sytuacji kryzysowej
·     Poród poza rejonem
Podsumowanie
CZĘŚĆ III. ZŁOŻONE POTRZEBY
Rozdział 9. Zdrowie psychiczne w okresie okołoporodowym
Historyczny punkt widzenia
„Psychoza połogowa"
Depresja poporodowa
·     Wzorzec medyczny
·     Kontekst socjologiczny
·     Opieka położnicza w przypadku kobiet z depresją
Psychoza poporodowa
Zespół stresu pourazowego
·     Postrzeganie kontroli i czynników poznawczych
·     Sprawozdanie
Tokofobia
Podsumowanie
Rozdział 10. Opieka nad ciężarną nosicielką HIV
Światowe trendy zakażenia HIV
·     Częstotliwość zakażeń HIV wśród kobiet w Wielkiej Brytanii
Patofizjologia zakażenia HIV
·     Drogi transmisji HIV
·     Przebieg zakażenia HIV
Wykrywanie zakażeń HIV
·     Diagnostyka
·     Przedstawienie diagnozy kobiecie
Monitorowanie choroby i jej leczenie
·     Zapobieganie transmisji wertykalnej zakażenia
·     Karmienie noworodka
Ujawnienie choroby rodzinie i przyjaciołom
·     Kwestie sporne
·     Kontynuacja opieki
·     Koordynowanie opieki
Planowanie porodu
Diagnostyka noworodka i opieka nad nim
Monitorowanie przypadków ciąż seropozytywnych, transmisji wirusa i wyników leczenia
Podsumowanie
Rozdział 11. Przemoc domowa; wsparcie kobiet i stawianie pytań
Dowody oparte na rutynowym wywiadzie i badaniu
Spokojne zadawanie pytań
·     Zachowanie poufności
Zagadnienia prawne
Schroniska
Mniejszości etniczne
Praca między ośrodkami
Podsumowanie