✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Położnictwo Michał Troszyński Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Położnictwo ćwiczenia

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Położnictwo ćwiczenia

Autor : Michał Troszyński

Stron : 304

ISBN : 9788320038309

Rok wydania : 2008

Wydanie : 2

Oprawa : miękka

Format : B5

Podręcznik ten stanowi bogato ilustrowane kompendium praktycznej wiedzy położniczej. W przejrzysty sposób przedstawia podstawowe wiadomości i najnowsze techniki stosowane w tej dziedzinie.
Nowe, rozszerzone wydanie podręcznika zawiera szczegółowe omówienie teoretycznych zagadnień dotyczących położnictwa: badań lekarskich, przygotowania do porodu oraz czuwania nad jego przebiegiem, a także ćwiczeń położniczych, popartych licznymi ilustracjami, które ułatwiają opanowanie materiału.
Książka została wzbogacona o nowe tendencje w zakresie technik prowadzenia porodu. Nowością jest także aneks zawierający rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, dotyczący opieki przedporodowej w ciąży, prawidłowego jej przebiegu oraz cięcia cesarskiego.

Spis treści :
1. Miednica kobieca  
Budowa miednicy  
Zewnętrzne narządy płciowe kobiety  
Srom i krocze  
Mięśnie kanału rodnego i budowa dna miednicy  
Zewnętrzne wymiary miednicy  
Wymiary kanału rodnego miednicy mniejszej  
Typy miednic  
Fizjologiczne odmiany miednicy kobiecej (wg Caldwella i Moloya)  
Typy miednic nieprawidłowe  
Kliniczna ocena budowy miednicy kobiecej  
Ocena kształtu i wielkości główki płodu ? cefalometria rtg  
Ocena niewspółmierności porodowej  
Położnicza diagnostyka rentgenowska  
Ocena przestrzenna miednicy na podstawie zdjęć rtg  
2. Kardiotokografia i elektrokardiografia w czasie ciąży i porodu  
Monitorowanie częstości uderzeń serca płodu (USP)  
Podstawowa częstość uderzeń serca płodu  
Okresowe zmiany częstości uderzeń serca płodu  
Kliniczne znaczenie zmian częstości uderzeń serca płodu  
Elektrokardiografia płodowa  
3. Ultrasonografia położnicza (USG)  
Metoda impulsów i echa  
Metoda Dopplera  
Metoda ciągłej wiązki ultradźwięków  
Działanie ultradźwięków na żywy organizm  
4. Płód i noworodek  
Rozwój, budowa i wymiary płodu  
Zagrożenie płodu w ostatnich tygodniach ciąży i w czasie porodu  
Niedotlenienie i zamartwica wewnątrzmaciczna płodu  
Uraz mechaniczny  
Umieralność okołoporodowa  
Martwe urodzenia i zgony noworodków  
5. Opieka położnicza w czasie ciąży  
Porady dla młodych małżeństw  
Poradnictwo genetyczne i diagnostyka prenatalna  
Poradnictwo rodzinne  
Przebieg wizyty przedciążowej  
Przyrost masy ciała w czasie ciąży  
Badania kobiety w czasie ciąży  
Wywiad z kobietą ciężarną  
Badanie ogólne kobiety ciężarnej  
Badanie ginekologiczne  
Następne badania kontrolne  
Ciąża ryzyka ? ciąża specjalnej troski  
6. Prowadzenie porodu  
Przyjęcie kobiety rodzącej do szpitala ? wywiad i badanie
Oznaki życia lub Śmierci płodu  
Przygotowanie kobiety rodzącej do porodu  
Karta obserwacji porodu (partogram)  
Okresy porodu  
Usytuowanie płodu w macicy  
Badanie zewnętrzne kobiety rodzącej  
Badanie wewnętrzne kobiety rodzącej  
Pozycja kobiety rodzącej w czasie porodu  
Szkoła rodzenia  
Poród rodzinny  
7. Poród w położeniu podłużnym główkowym  
Ułożenia przygięciowe  
Ułożenie potylicowe przednie
Mechanizm porodu główki  
Mechanizm rodzenia się barków  
Badanie położnicze w przebiegu porodu  
Pomoc położnicza w okresie rodzenia się płodu  
Najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu porodu w ułożeniu potylicowym przednim  
Ułożenie potylicowe tylne  
Przebieg porodu  
Rozpoznanie w badaniu położniczym główki ustalonej w próżni lub w cieśni  
Prowadzenie porodu w ułożeniu potylicowym tylnym
Najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu porodu w ułożeniu potylicowym tylnym  
8. Poród w ułożeniach odgięciowych główki płodu  
Ułożenie wierzchołkowe
Przebieg porodu  
Rozpoznanie w badaniu położniczym  
Ułożenie ciemieniowe  
Przebieg porodu  
Rozpoznanie w badaniu położniczym  
Ułożenie czołowe  
Przebieg porodu  
Rozpoznanie w badaniu położniczym  
Ułożenie twarzowe  
Przebieg porodu  
Rozpoznanie w badaniu położniczym  
Prowadzenie porodu w ułożeniach odgięciowych  
9. Poród w innych nieprawidłowych ułożeniach główki płodu  
Nieosiowe wstawianie się główki (asynklityzm)  
Asynklityzm przedni  
Asynklityzm tylny  
Wysokie proste ustawienie główki  
Mechanizm porodu  
Badanie położnicze główki ustalonej we wchodzie  
Postępowanie położnicze  
Niskie poprzeczne ustawienie główki (zwrot niedokonany)  
Badanie położnicze wewnętrzne  
Postępowanie położnicze  
Nadmierne zwroty główki  
Nadmierny zwrot wewnętrzny  
Nadmierny zwrot zewnętrzny  
10. Poród w położeniach miednicowych płodu  
Mechanizm porodu miednicowego  
Położenie miednicowe zupełne i pośladkowe  
Przodowanie nóżek lub kolanek płodu  
Rozpoznanie w badaniu położniczym  
11. Poród w położeniu poprzecznym płodu  
Przebieg porodu w położeniu poprzecznym  
Badanie położnicze przy położeniu poprzecznym płodu  
Badanie położnicze przy położeniu poprzecznym zaniedbanym  
Poród przez samoistne zwinięcie się płodu w położeniu poprzecznym  
12. Poród w przypadkach nieprawidłowej budowy miednicy  
Poród w przypadku miednicy płaskiej  
Mechanizm porodu w położeniu główkowym  
Poród w przypadku miednicy ogólnie ścieśnionej  
13. Poród bliźniaczy  
Badanie położnicze zewnętrzne  
Prowadzenie porodu bliźniaczego  
Poród drugiego bliźnięcia  
Operacje położnicze  
14. Poród z użyciem kleszczy  
Budowa kleszczy  
Warunki do nałożenia kleszczy  
Wskazania do zabiegu kleszczowego  
Technika wykonania zabiegu kleszczowego  
Technika nałożenia kleszczy  
Trakcja próbna  
Trakcja właściwa  
Zabiegi kleszczowe w różnych ułożeniach główki  
Ułożenie potylicowe przednie  
Ułożenie potylicowe tylne (zwrot nieprawidłowy)  
Niskie poprzeczne ustawienie główki (zwrot niedokonany)  
Ułożenia odgięciowe  
15. Poród z użyciem próżniociągu położniczego  
Budowa próżniociągu położniczego  
Ogólne zasady użycia próżniociągu  
Wskazania do założenia próżniociągu  
Warunki do założenia próżniociągu  
Technika wykonania zabiegu  
16. Poród w położeniach miednicowych płodu  
Pomoc ręczna  
Pomoc ręczna według Brachta  
Wytoczenie barków sposobem Lövseta  
Sposób urodzenia barków i rączek wahaniami Müllera  
Uwolnienie rączek sposobem klasycznym  
Uwolnienie zarzuconych rączek  
Sposoby rodzenia główki płodu przy położeniu miednicowym  
Rodzenie główki sposobem Veita-Smelliego  
Rodzenie główki sposobem Wieganda-Martina-Winckela  
Ręczne wydobycie płodu  
Wykonanie ręcznego wydobycia płodu  
17. Obroty położnicze  
Obrót zewnętrzny  
Wykonanie zabiegu  
Obrót wewnętrzny (na nóżkę) przy pełnym rozwarciu  
Wykonanie obrotu  
Obrót wewnętrzny na nóżkę przy niepełnym rozwarciu ? Braxtona Hicksa  
Wykonanie obrotu  
18. Inne zabiegi położnicze  
Poród z użyciem wziernika  
Uwolnienie barku przy niewspółmierności barkowej  
Amnioskopia  
Wzniecanie czynności porodowej ? indukcja porodu i stymulacja czynności porodowej  
Przebicie pęcherza płodowego (amniocenteza, amniotomia)  
19. Operacje pomniejszające objętość płodu  
20. Zszycie naciętego krocza oraz innych obrażeń porodowych  
Nacięcie krocza  
Zszycie naciętego krocza  
Zszycie pęknięcia części pochwowej  
Zszycie pęknięcia pochwy  
Zszycie pęknięcia krocza  
21. Postępowanie w krwotokach  
Krwotok w trzecim okresie porodu  
Postępowanie przy krwawieniu powyżej 500 ml w atonii macicy  
Masaż macicy i wyciśnięcie skrzepów  
Wyciśnięcie łożyska sposobem Credégo  
Ręczne oddzielenie i wydobycie łożyska  
Krwotok w okresie poporodowym  
Kontrola jamy macicy tępą łyżką  
Tamponowanie macicy  
Założenie tępych zacisków na okolice przymacicz  
22. Cięcie cesarskie  
Wskazania do cięcia cesarskiego  
Warunki  
Opis operacji  
23. Aneks  
Opieka przedkoncepcyjna
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Cięcie cesarskie  
Stanowisko PTG  
Wskazania do cięcia cesarskiego  
Wskazania do cięcia cesarskiego w ciąży wielopłodowej  
Wskazania do cięcia cesarskiego w położeniu ...