✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Podstawy molekularne biologii komórki Gerald Fuller, Dennis Shields Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Podstawy molekularne biologii komórki

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Podstawy molekularne biologii komórki

Autor : Gerald Fuller, Dennis Shields

Stron : 300

ISBN : 8320032598

Rok wydania : 2005

Wydanie : 1

Oprawa : Broszurowa klejona

Format : B5

W przejrzystej i nowoczesnej formie autorzy zapoznają czytelnika z najnowszymi odkryciami w dziedzinie biologii komórki, a jednocześnie dają interpretację zagadnień w aspekcie klinicznym. Wysokiej jakości elektronogramy są ogromnym atutem tego podręcznika. Układ dzieła (tabele, schematy) czyni je bardzo przydatnym w trakcie ćwiczeń i seminariów, a także podczas powtarzania materiału przed egzaminem przedmiotowym lub specjalizacyjnym. Książka przeznaczona jest dla lekarzy, studentów medycznych wydziałów: lekarskich, farmaceutycznych, analitycznych, pielęgniarskich oraz biotechnologii.

Spis treści :
1. Jak powstają odmienne fenotypy komórek
Ewolucja dyscyplin naukowych
Fenotypy komórek ssaków
Organizacja komórek w tkankach
Zmienność fenotypów komórkowych w czterech głównych typach tkanek
Regulacja ekspresji genów – krótki przegląd
Podsumowanie
2. Budowa cząsteczkowa i funkcjonalne składniki błony komórkowej
Słowa kluczowe
Znaczenie błon w funkcjonowaniu komórki
·  Różnorodność błon
·  Białka i lipidy
·  Ważne funkcje błony komórkowej
·  Znaczenie kliniczne; transfuzja krwi i przeszczep
Gdzie i kiedy powstają błony komórkowe?
·  Rozmieszczenie
Typy i funkcje lipidów błonowych
·  Glicerofosfolipidy
·  Sfingolipidy
·  Glikosfingolipidy: aspekty kliniczne
·  Cholesterol
Czynnościowe właściwości lipidów
·  Amfipatyczny charakter lipidów
·  Układ miceli
·  Lipidy błonowe tworzą specjalną ciecz
·  Przesunięcia wewnątrz płaszczyzny dwuwarstwy błonowej
·  Wpływ przemieszczania się lipidów na funkcję komórki
Specjalizacja lipidów błonowych w sygnalizacji komórkowej
·  Eikozanoidy
·  Biosynteza prostaglandyn: aspekty kliniczne
·  Płytki krwi: tworzenie arachidonianu
·  Szlak leukotrienów
·  Prostaglandyny i leukotrieny: aspekty kliniczne
·  Fosfoinozytydy
Mozaika białkowo-lipidowa
Fizyczne i chemiczne właściwości białek błonowych
·  Zasady termodynamiczne
·  Białka błonowe należą do dwóch podstawowych typów
·  Białka integralne poruszają się wewnątrz płaszczyzny błony
Białka integralne
·  Białka transbłonowe przechodzące pojedynczo (monotopowe)
·  Białka transbłonowe przechodzące wielokrotnie (politopowe)
·  Białka błonowe związane z lipidami
·  Białka związane z węglowodanami
Białka peryferyjne
Cytoszkielet błonowy
·  Białka cytoszkieletowe erytrocytu
·  Cytoszkielet spektrynowy
·  Strukturalny model błon komórkowych u Eukaryota
Błonowe powierzchnie spolaryzowanych komórek
·  Powierzchnia szczytowa (apikalna): specjalizacja i modyfikacje
·  Powierzchnie szczytowe: różnorodność architektoniczna
Specjalizacja błon
·  Podstawno-boczna powierzchnia komórki nabłonkowej
Receptory powierzchniowe błony komórkowej
·  Zewnątrzkomórkowa domena receptora powierzchniowego
·  Domeny transbłonowe
·  Domeny transbłonowe jednokrotnie przechodzące
·  Domena cytoplazmatyczna
Mechanizm sygnalizacji transbłonowej
Podsumowanie
3. Struktura i funkcja organelli wewnątrzkomórkowych
Słowa kluczowe
Ruch wewnątrzkomórkowy
·  Przepływ białka: przepływ pęcherzykowy
Jądro komórkowe
·  Synteza rybosomów w jąderku
Otoczka jądrowa (NE)
Pory jądrowe i kompleks pora jądrowego
·  Mechanizmy importu i eksportu jądrowego
Sygnał lokalizacji jądrowej
·  Rola importyn
·  Rozpad i ponowne odtwarzanie jądra
Mitochondria
·  Ogólna struktura i funkcja
·  DNA mitochondrialny
·  Błona zewnętrzna i wewnętrzna mitochondrium
·  Macierz mitochondrialna
·  Mechanizm importu białek mitochondrialnych
Chaperony mitochondrialne
·  Fałdowanie białek: chaperony hsp60 i hsp70
·  Jak działają chaperony
Peroksysomy
·  Struktura i funkcja: aspekty kliniczne
·  Biogeneza peroksysomów
·  Import białek do peroksysomów
·  Główne zaburzenia peroksysomalne u ludzi
Siateczka śródplazmatyczna
·  Szorstka siateczka śródplazmatyczna
Światło siateczki śródplazmatycznej
·  Środowisko fizykochemiczne
·  Składniki światła siateczki śródplazmatycznej
Przechowywanie białek w siateczce śródplazmatycznej
Przemieszczanie białek
·  Przegląd syntezy białka: rybosomy, mRNA i sygnał peptydowy
Cząstka rozpoznająca sygnał
·  Kierowanie rybosomów
Mechanizmy translokacji białek wydzielniczych i monotypowe białka błonowe
Mechanizmy, które decydują o białkach politopowych
Rdzeń glikozylacji białek i lipidów pojawia się w siateczce śródplazmatycznej
Biosynteza lipidów błonowych
·  Mechanizmy sortowania i transportu lipidów
Szlaki wędrówki lipidów błonowych
·  Szlak pęcherzykowy i wymiana monomeryczna
4. Ruch organeli i pęcherzyków
Słowa kluczowe
Szlak wydzielania
-         Badania nad szlakiem wydzielania
·  Konstytutywny szlak wydzielania
·  Regulowany szlak wydzielania
-        Znaczenie wapnia
-         Ziarna wydzielnicze z gęstym rdzeniem
·   Wydzielanie domyślne (deafoltowe)
-         Aspekty kliniczne: mukowiscydoza (zwłóknienie torbielowate trzustki)
Molekularne wydarzenia towarzyszące tworzeniu pęcherzyków i ich ruchowi
·   Pęcherzyki pączkujące
·   COP-I
·   COP-II
·   Recykling pęcherzyków
-         Przełączniki molekularne
·   Białka SNARE i rozpoznawanie błony docelowej
-         Konserwatyzm gatunkowy: NSF
·   Pęcherzyki okryte klatryną
-         Składniki płaszcza klatrynowego
-         Adaptyny
·   Adresowanie pęcherzyka
-         Tworzenie kompleksów fuzyjnych
·   GTPazy: składowanie i fuzja
-         Białka G
-         Monomeryczne GTPazy
-         Białka Rab
·   Transport pęcherzykowy – podsumowanie
Aparat Golgiego
·   Polarność aparatu Golgiego
·   cis – środkowe – trans cysterny Golgiego
·   Procesy biochemiczne zachodzące w aparacie Golgiego
·   Etapy glikozylacji w aparacie Golgiego
·   Ukierunkowany ruch z aparatu Golgiego
Lizosomy
·   Struktura i funkcja
-         Składniki błony lizosomalnej są unikatowe
-         Szlaki importu materiału do lizosomu
-         Wędrówka hydrolaz lizosomalnych
·   Zaburzenia syntezy i magazynowania enzymów lizosomalnych
-         Choroby spichrzeniowe mukopolisacharydów
-         Choroba komórki I
·   Endocytoza
-         Pinocytoza
-         Endocytoza za pośrednictwem receptorów
·   Wejście substancji do komórki na drodze RME
-         Frakcja LDL cholesterolu, transferyna i czynniki wzrostu
·   Defekty procesu endocytozy za pośrednictwem receptorów
-         Korelacje kliniczne
·   Fagocytoza
·   Mechanizmy wychwytu cząstek przez fagocyty
-        Zwiększanie powierzchni zdolnej do marszczenia
-         Transdukcja sygnałów fagocytozy
-         Tworzenie fagolizosomów
·    Transcytoza
-         Egzocytoza
·    Przedziały konstytutywne – a przedziały regulowane
-         Neurotransmitery i pęcherzyki synaptyczne
·    Sortowanie do różnych miejsc przeznaczenia w błonie komórkowej
-         Markery adresowe
·    Medyczne aspekty biologii komórki
Podsumowanie
5. Mitochondria i energia komórki
Słowa kluczowe
Mitochondria i uzyskiwanie energii
·    Organizacja mitochondriów
·    Oksydacja
-         Protony i uzyskiwanie energii
-         Węglowodany i tłuszcze
·    Wytwarzanie acetylo-CoA
-         Sprzężenie chemiosmotyczne
-         Transport elektronów
-         Pompowanie protonów przez system transportujący elektrony
·    Synteza ATP i łańcuch oddechowy
Mitochondria a choroby u człowieka
6. Cykl komórkowy i podział komórki
Słowa kluczowe
Ogólne zasady cyklu komórkowego
·    Fazy prawidłowego cyklu komórkowego
·    Czas trwania cyklu komórkowego
-         Postępowy charakter cyklu komórkowego
Nauki płynące z wiedzy o jaju żaby
·    Procesy dojrzewania
-      &nbs ...