✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Podręcznik medycyny klinicznej opartej na zasadach EBM Jason N. Katz, Chetan B. Patel, M. Kamran Aslam Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Podręcznik medycyny klinicznej opartej na zasadach EBM

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Podręcznik medycyny klinicznej opartej na zasadach EBM

Autor : Jason N. Katz, Chetan B. Patel, M. Kamran Aslam

Stron : 604

ISBN : 9788320036442

Rok wydania : 2009

Wydanie : 1

Oprawa : miękka

Format : B5

Jest to praktyczny podręcznik z zakresu medycyny wewnętrznej, omawiający zagadnienia związane z terapią hospitalizowanych pacjentów, w tym szczególnie w stanach nagłych. Autorzy, rezydenci z renomowanej jednostki dydaktycznej Parkland Memorial Hospital w Dallas, w sposób zwięzły i przejrzysty zawarli w nim informacje na temat diagnostyki oraz leczenia chorego od chwili przyjęcia do szpitala aż do wypisu. Nowoczesny, dydaktyczny układ książki z licznymi wyróżnieniami w formie wypunktowań, tabel oraz ważnych tekstów ostrzegawczych na aplach ułatwia szybkie odszukanie potrzebnych wskazówek w konkretnej sytuacji klinicznej.
Publikacja adresowana jest przede wszystkim do studentów medycyny ostatnich lat studiów oraz stażystów przygotowujących się do państwowych egzaminów lekarskich, którzy nie mają doświadczenia klinicznego, a jedynie podstawy teoretyczne. Może być również przydatna dla lekarzy różnych specjalności.

Spis treści :
1. Kardiologia
Istotne nieprawidłowości w EKG
Ostry zespół wieńcowy oraz stratyfikacja ryzyka
Powikłania zawału mięśnia sercowego
Powikłania przezskórnej interwencji wieńcowej
Balonowa kontra pulsacja wewnątrzaortalna
Zastoinowa niewydolność serca i dysfunkcja skurczowa
Dysfunkcja rozkurczowa, kardiomiopatia restrykcyjna, zaciskające zapalenie osierdzia i kardiomiopatia przerostowa
Rozwarstwienie aorty
Migotanie i trzepotanie przedsionków
Infekcyjne zapalenie wsierdzia
Wysięk osierdziowy i tamponada serca
Ostre zapalenie osierdzia
Częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS
Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS
Bradyarytmia
Omdlenia
Zwężenie i niedomykalność zastawki aorty
Zwężenie i niedomykalność zastawki przedsionkowo-komorowej lewej
Zwężenie i niedomykalność zastawki przedsionkowo-komorowej prawej
Wskazania do pilnego wykonania echokardiografii
Wskazania do badania elektrofizjologicznego
Rozruszniki serca i defibrylatory
·         Stałe rozruszniki
·         Implantowalne kardiowertery-defibrylatory (ICD)
2. Pneumonologia
Przewlekła obturacyjna choroba płuc
Inne obturacyjne choroby płuc
·         Astma
·         Rozstrzenie oskrzeli
Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
Wentylacja mechaniczna
Wysięk opłucnowy
Śródmiąższowe choroby płuc
Zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych (ARDS)
Diagnostyka krwioplucia
Nadciśnienie płucne
Stosowanie badań czynnościowych układu oddechowego
Wskazania do nagłej bronchoskopii
Diagnostyka różnicowa z zastosowaniem badań radiologicznych klatki piersiowej
3. Intensywna terapia
Zatrucia
·         Zatrucie litem
·         Zatrucie paracetamolem
·         Zatrucie kwasem acetylosalicylowym
·         Zatrucie glikozydami nasercowymi
·         Zatrucie trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi
·         Zatrucie metanolem
·         Zatrucie glikolem etylenowym
·         Zatrucie izopropanolem
·         Zespół odstawienia alkoholu
Cewnikowanie tętnicy płucnej
Leki stosowane w stanach nagłych
Przełomy nadciśnieniowe
Krwotok wewnątrzczaszkowy
Udar mózgu
Napad padaczkowy
Ostre zaburzenia nerwowo-mięśniowe
·         Miastenia i przełom miasteniczny
·         Zespół Guillaina-Barrégo
Centralny dostęp dożylny
Gorączka i leukocytoza na oddziale intensywnej opieki medycznej
Zaawansowane zabiegi reanimacyjne
4. Nefrologia
Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej
Hipernatremia
Hiponatremia
Hiperkaliemia
Hipokaliemia
Hipermagnezemia
Hipomagnezemia
Hiperfosfatemia
Hipofosfatemia
Ostra niewydolność nerek
·         Uwagi ogólne
·         Azotemia przednerkowa
·         Nerkowa ostra niewydolność nerek
·         Ponerkowa niewydolność nerek
Ogólny przegląd i wskazania do terapii nerkowozastępczej
5. Gastroenterologia
Krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego
Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Ostra niewydolność wątroby
Ostre niedokrwienie krezki
Ostre zapalenie trzustki
Zapalenie kątnicy
Choroby zapalne jelit
·         Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
·         Choroba Leśniowskiego-Crohna
Encefalopatia wątrobowa
Spontaniczne bakteryjne zapalenie otrzewnej
Nieprawidłowe wyniki badań funkcji wątroby
Wodobrzusze
Ostre wirusowe zapalenie wątroby
Choroby dróg żółciowych
·         Cholestaza zewnątrzwątrobowa
·         Wstępujące zapalenie dróg żółciowych
·         Kamica pęcherzyka żółciowego i mikrolitiaza (błotko żółciowe)
·         Zapalenie pęcherzyka żółciowego
Choroby przełyku
·         Dysfagia
·         Odynofagia
Zespoły wątrobowo-nerkowy i wątrobowo-płucny
·         Zespół wątrobowo-nerkowy
·         Zespół wątrobowo-płucny
Ostra i przewlekła biegunka
6. Reumatologia
Układowy toczeń rumieniowaty
Zapalenie dużych naczyń
Zapalenie małych naczyń
Miopatie zapalne
Zapalenie stawów
·         Ostre zapalenie pojedynczego stawu
·         Ostre zapalenie kilku stawów i zapalenie wielostawowe
Twardzina układowa
·         Nadciśnienie płucne
·         Przełom nerkowy
7. Endokrynologia
Kwasica ketonowa cukrzycowa
Śpiączka hipermolalna hiperglikemiczna
Choroby tarczycy
·         Nadczynność tarczycy
·         Niedoczynność tarczycy
Gospodarka wapniowa
Niewydolność kory nadnerczy
8. Choroby zakaźne
Drobnoustroje i barwienie metodą Grama
Sepsa (posocznica)
Gorączka neutropeniczna
Intensywna opieka nad pacjentem z HIV
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Pozaszpitalne zapalenie płuc
Szpitalne zapalenie płuc
Zapalenie tkanki podskórnej, martwicze zapalenie powięzi, ropień podskórny i zapalenie kości
·         Zapalenie tkanki podskórnej, martwicze zapalenie powięzi i ropień podskórny
·         Zapalenie kości
Ostra choroba retrowirusowa
Pneumocystozowe zapalenie płuc i inne choroby płuc związane z HIV
Zespół rekonstrukcji immunologicznej
Gruźlica
Gorączka nieznanego pochodzenia
Profilaktyka poekspozycyjna zakażenia HIV
Choroby odkleszczowe
9. Hematologia i onkologia
Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)
Ostra białaczka szpikowa (AML)
Przewlekła białaczka limfatyczna (CLL)
Przewlekła białaczka szpikowa (CML)
Choroba Hodgkina (chłoniak Hodgkina)
Chłoniaki nieziarnicze (NHL)
Szpiczak mnogi i inne zaburzenia komórek plazmatycznych
Rak płuca
Rak jelita grubego
Rak gruczołu krokowego
Rak sutka
Nowotwory złośliwe ośrodkowego układu nerwowego
Stany nagłe w onkologii
·         Zespół lizy guza (TLS)
·         Zespół żyły głównej górnej (SVCS)
·         Zewnątrzoponowy ucisk rdzenia kręgowego (ESCC)
·         Przerzuty wewnątrzczaszkowe
Ocena niedokrwistości
Zaburzenia liczby i funkcji płytek krwi
Zaburzenia krzepnięcia
Toksyczność powszechnie stosowanych chemioterapeutyków
Reakcje poprzetoczeniowe
Zespoły mielodysplastyczne i mieloproliferacyjne
·         Zespół mielodysplastyczny (MDS)
·         Przewlekłe zespoły mieloproliferacyjne (CMPDs)
Dodatki
I. Wybiórcze diagnostyki różnicowe dla często spotykanych objawów przedmiotowych i podmiotowych
II. Najczęściej spotykane wzory
Skorowidz