✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Pediatria Barbara Bilo, Joachim Maksymilian Buchwald, Krystyna Kubicka, Wanda Kawalec Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Pediatria T1 i 2

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Pediatria

Autor : Barbara Bilo, Joachim Maksymilian Buchwald,

Redaktor : Krystyna Kubicka, Wanda Kawalec

Stron : 894

ISBN : 9788320041699

Rok wydania : 2010

Wydanie : 3

Oprawa : twarda

Format : A4

Jest to nowoczesny polski podręcznik, stanowiący kompendium wiedzy o dziecku zdrowym i chorym. Treść książki odpowiada współczesnym światowym kierunkom rozwoju pediatrii. Omówiono w niej problemy dotyczące rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci, żywienia i diagnostyki prenatalnej oraz choroby leczone internistycznie, chirurgicznie, a także choroby nowotworowe. Szczegółową wiedzę z zakresu genetyki, patofizjologii i mechanizmów molekularnych wiążących się z rozwojem i zaburzeniami zdrowia dziecka wzbogacono najnowocześniejszymi metodami i technikami diagnostycznymi.

Spis treści :
ROZDZIAŁ 1. Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży
Podstawowe pojęcia
Etapy w rozwoju człowieka
Czynniki wpływające na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży
Charakterystyka rozwoju fizycznego i motorycznego w różnych okresach życia dziecka
Metody oceny rozwoju fizycznego
Pojęcie wieku rozwojowego
Akceleracja rozwoju fizycznego
Najczęstsze zaburzenia we wzrastaniu i dojrzewaniu
ROZDZIAŁ 2. Rozwój psychiczny dziecka
Istota, mechanizmy i czynniki rozwoju psychicznego
Charakterystyka okresów rozwojowych
·  Okres niemowlęcy
·  Okres poniemowlęcy
·  Okres przedszkolny
·  Młodszy wiek szkolny
·  Okres dorastania
Rozwój prawidłowy i nieprawidłowy
Obciążenia psychiczne związane z chorobą somatyczną i hospitalizacją
·  Lęk
·  Ból
·  Ograniczenie aktywności
Metody oceny rozwoju psychicznego
ROZDZIAŁ 3. Żywienie dzieci zdrowych
Zapotrzebowanie energetyczne
Zapotrzebowanie na białko
Zapotrzebowanie na tłuszcze
Karmienie naturalne
·  Białko
·  Tłuszcze
·  Węglowodany
·  Składniki mineralne i witaminy
·  Właściwości obronne pokarmu kobiecego
·  Zalety karmienia naturalnego
Karmienie sztuczne
·  Mieszanki początkowe
·  Mieszanki następne
ROZDZIAŁ 4. Diagnostyka prenatalna
Patologia pierwszego trymestru ciąży
Patologia drugiego trymestru ciąży
Patologia trzeciego trymestru ciąży
Okres okołoporodowy
Anomalie rozwoju płodu
Terapia płodu
ROZDZIAŁ 5. Badanie kliniczne dziecka
Badanie podmiotowe - wywiad
·  Zasady zbierania informacji o dziecku
·  Odrębności wywiadu pediatrycznego
·  Uwagi do poszczególnych punktów wywiadu pediatrycznego
Badanie przedmiotowe - fizykalne
·  Zasady przeprowadzania badania fizykalnego dziecka
·  Techniki badania
Ocena stanu ogólnego i rozwoju fizycznego
·  Stan ogólny chorego
·  Ocena rozwoju fizycznego - pomiary
Badanie głowy
·  Oglądanie
·  Badanie palpacyjne
Badanie twarzy: nosa, jamy ustnej, gardła i uszu
·  Przygotowanie do badania
·  Nos
·  Jama ustna
·  Gardło
·  Uszy
Badanie węzłów chłonnych
Badanie tarczycy
Badanie układu oddechowego
·  Wywiad
·  Odrębności i specyfika badania układu oddechowego u dzieci
Badanie układu krążenia
·  Badanie podmiotowe
·  Badanie przedmiotowe
Badanie jamy brzusznej
·  Badanie podmiotowe
·  Badanie przedmiotowe
Badanie układu moczowo-płciowego
·  Badanie podmiotowe
·  Badanie przedmiotowe
Badanie układu mięśniowego
Badanie narządu ruchu (stawów, układu kostnego)
·  Wywiad
·  Badanie fizykalne
Badanie neurologiczne
·  Ocena rozwoju psychoruchowego
·  Objawy i odruchy
Badanie przez odbytnicę (per rectum)
ROZDZIAŁ 6. Genetyczne uwarunkowania chorób
Wprowadzenie
·  Udział czynników genetycznych w etiopatogenezie chorób
·  Częstość występowania chorób genetycznych
·  Zasady diagnostyki chorób genetycznych
Molekularne podstawy dziedziczenia
·  Struktura i funkcja DNA
·  Struktura i funkcja chromosomów
Metody badań genetycznych w pediatrii
·  Metody analizy DNA
·  Metody badania chromosomów
Choroby będące wynikiem mutacji pojedynczych genów (monogenowe)
·  Dziedziczenie autosomalne dominujące
·  Dziedziczenie autosomalne recesywne
·  Dziedziczenie sprzężone z chromosomem X
Aberracje chromosomowe
·  Zespoły uwarunkowane aberracjami chromosomów autosomalnych
·  Zespoły uwarunkowane aberracjami chromosomów płci
Choroby uwarunkowane wieloczynnikowo (poligenowe)
Inne rodzaje uwarunkowań chorób genetycznych
·  Choroby uwarunkowane mutacjami w genomie mitochondrialnym
·  Rodzicielskie piętno genomowe
Profilaktyka i leczenie chorób genetycznych
·  Profilaktyka i badania przesiewowe w chorobach genetycznych
·  Poradnictwo genetyczne
·  Terapia genowa
ROZDZIAŁ 7. Choroby okresu noworodkowego
Adaptacja pourodzeniowa
·  Zmiany adaptacyjne (przejściowe) u zdrowego noworodka
·  Ocena stanu noworodka
·  Przejściowe problemy okresu noworodkowego
Stany zagrażające życiu noworodka
·  Niedotlenienie
·  Resuscytacja
·  Zaburzenia oddychania
·  Żółtaczki okresu noworodkowego
·  Zakażenia
Noworodek z małą urodzeniową masą ciała
Choroby przewodu pokarmowego
·  Biegunka
·  Martwicze zapalenie jelit
Wady rozwojowe u noworodka wymagające interwencji chirurgicznej
Wybrane zagadnienia neurologiczne okresu noworodkowego
·  Badanie neurologiczne noworodka
·  Krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego
·  Leukomalacja okołokomorowa
·  Drgawki noworodkowe
Retinopatia wcześniaków
ROZDZIAŁ 8. Choroby metaboliczne
Zaburzenia metabolizmu węglowodanów
·  Galaktoza
·  Fruktoza
·  Glikogen
·  Glukoneogeneza, glikoliza i cykl Krebsa
Zaburzenia metabolizmu aminokwasów
·  Fenyloalanina
·  Tyrozyna
·  Metionina
·  Leucyna, izoleucyna i walina
·  Glicyna
·  Tryptofan
·  Lizyna
·  Histydyna
Acydurie organiczne
Hiperamonemie wrodzone
·  Deficyt transkarbamylazy ornitynowej (OTC)
·  Inne hiperamonemie
Zaburzenia beta-oksydacji kwasów tłuszczowych
Hiperlipidemie
·  Rodzinna hipercholesterolemia
·  Deficyt lipazy lipoproteinowej
Choroby mitochondrialne
·  Kwasica mleczanowa
·  Zespół Leigha
·  Deficyty kompleksów łańcucha oddechowego
·  Mutacje DNA mitochondrialnego
Choroby lizosomalne
·  Mukopolisacharydozy
·  Mukolipidozy
·  Lipidozy
·  Sulfatydozy
·  Gangliozydozy
·  Glikoproteinozy
·  Inne choroby spichrzeniowe
Choroby peroksysomalne
·  Zespół Zellwegera
·  Adrenoleukodystrofia sprzężona z chromosomem X
Inne genetyczne choroby układu nerwowego
Inne wybrane choroby metaboliczne
·  Choroba Lescha-Nyhana
·  Deficyt dehydrogenazy dihydropirymidyny
·  Acyduria orotowa
·  Deficyt fosforybozylotransferazy adeninowej
·  Choroba Wilsona
·  Choroba Menkesa
·  Acrodermatitis enteropathica
·  Wrodzona porfiria erytropoetyczna
·  Wrodzone zaburzenia glikozylacji (CDG)
Wykaz objawów klinicznych występujących w genetycznych chorobach metabolicznych
Wykaz objawów biochemicznych stwierdzanych w genetycznych chorobach metabolicznych
ROZDZIAŁ 9. Choroby układu oddechowego
Miejscowy system odpornościowy układu oddechowego Objawy ze strony układu oddechowego
Podstawy diagnostyki rentgenowskiej chorób płuc u dzieci
Badania bronchologiczne w pneumonologii dziecięcej
Badania czynnościowe układu oddechowego
Choroby oskrzeli i płuc
·  Zapalenie oskrzeli
·  Zapalenie oskrzelików
·  Rozstrzenie oskrzeli
·  Wiotkość tchawicy i oskrzeli
·  Zwężenie tchawicy przez pierścień naczyniowy
·  Przetoka tchawiczo-przełykowa
·  Ciała obce w dolnych drogach oddechowych
·  Zapalenie płuc
·  Mukowiscydoza
·  Śródmiąższowe choroby płuc o niejasnej etiologii
·  Wady rozwojowe płuc
·  Zmiany oskrzelowo-płucne spowodowane innymi anomaliami
Nowotwory płuc
·  Łagodne guzy płuc
·  Nowotwory złośliwe
Astma oskrzelowa
·  Epidemiologia
·  Definicja
·  Czynniki ryzyka
·  Alergeny
·  Klasyfikacja
·  Stopnie ciężkości przebiegu klinicznego
·  Diagnostyka
·  Leczenie
Profilaktyka chorób alergicznych układu oddechowego
Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
·  Epidemiologia
·  Ocena stopnia ciężkości alergicznego nieżytu nosa
·  Postępowanie diagnostyczne
·  Leczenie
Alergiczne zewnątrzpochodne zapalenie pęcherzyków płucnych
·  Patogeneza
·  Badania diagnostyczne
·  Przebieg kliniczny
·  Postępowanie terapeutyczne
ROZDZIAŁ 10. Choroby układu krążenia
Diagnostyka chorób układu krążenia u dzieci
Symptomatologia kliniczna chorób układu krążenia u dzieci
Badanie radiologiczne klatki piersiowej
Badanie elektrokardiograficzne
Badanie echokardiograficzne
Badania radioizotopowe
Cewnikowanie serca i badanie angiokardiograficzne
Tomografia komputerowa
Jądrowy rezonans magnetyczny
Zmiany w układzie krążenia po urodzeniu
·  Krążenie przejściowe
·  Przetrwałe nadciśnienie płucne (przetrwałe krążenie płodowe)
Wady wrodzone serca
·  Tetralogia Fallota
·  Atrezja zastawki tętnicy płucnej z ubytkiem przegrody międzykomorowej
·  Atrezja zastawki tętnicy płucnej bez ubytku przegrody międzykomorowej
·  Atrezja zastawki trójdzielnej
·  Przełożenie wielkich pni tętniczych
·  Całkowity nieprawidłowy płucny spływ żylny
·  Wspólny pień tętniczy
·  Anomalia Ebsteina
·  Zespół hipoplazji lewego serca
·  Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
·  Ubytek przegrody międzykomorowej
·  Kanał przedsionkowo-komorowy (ubytek przegrody przedsion ...