✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Onkologia i hematologia dziecięca. T. 1 - 2 Alicja Paulina Chybicka, Krystyna Sawicz-Birkowska Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Onkologia i hematologia dziecięca. T. 1 - 2

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Onkologia i hematologia dziecięca. T. 1 - 2

Redaktor : Alicja Paulina Chybicka, Krystyna Sawicz-Birkowska

Stron : 1260

ISBN : 9788320033342

Rok wydania : 2008

Wydanie : 1

Oprawa : Twarda całopapierowa

Format : B5

Autorzy publikacji to wybitni i cenieni specjaliści z zakresu onkologii i hematologii.
Książka stanowi przegląd najważniejszych i najnowszych wiadomości dotyczących onkologii i hematologii dziecięcej. Przedstawiono w niej nowoczesną diagnostykę obrazową i radiologiczną, poszerzając ją o badania cytogenetyczne, immunologiczne i biomolekularne. Uwzględniono metody identyfikacji komórek układu krwiotwórczego i komórek nowotworowych przy użyciu metod immunologicznych, a także nowoczesne techniki badania stanu układu odpornościowego. Omówiono również występowanie, rozpoznawanie i leczenie chorób układu krwiotwórczego i najczęstszych nowotworów u dzieci.
Znaczna część książki została poświęcona organizacji leczenia ww. chorób w Polsce oraz nowoczesnym programom leczniczym niektórych nowotworów. Przedstawiono również podstawowe aspekty opieki paliatywnej, łagodzenie bólu i zmniejszenie natężenia objawów choroby w procesie umierania, włącznie z problematyką opieki psychologicznej i socjalnej. Zwrócono także szczególną uwagę na zachowanie czujności onkologicznej przez lekarzy pierwszego kontaktu, gdyż oni najczęściej pierwsi mogą zaobserwować niepokojące objawy u dziecka.
Publikacja jest adresowana do pediatrów specjalizujących się w onkologii, hematologii, transplantologii szpiku, chirurgii dziecięcej oraz do lekarzy pierwszego kontaktu i studentów medycyny.


Spis treści :
TOM I Wykaz skrótów
I. Wiadomości ogólne  
1. Epidemiologia nowotworów złośliwych u dzieci 
2. Metody obrazowania w onkologii dziecięcej
3. Histopatologia złośliwych nowotworów tkanek miękkich i kości okresu rozwojowego 
4. Znaczenie badan genetycznych i molekularnych w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów u dzieci
5. Farmakogenetyka w onkologii i hematologii dziecięcej
6. Oporność genetyczna 
7. Podstawy chemioterapii 
8. Mechanizmy odpowiedzi i oporności komórek nowotworowych na leczenie
9. Udział chirurgii w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów u dzieci
10. Radioterapia w leczeniu nowotworów u dzieci 
11. Rola lekarza rodzinnego w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu ambulatoryjnym w aspekcie chorób nowotworowych u dzieci
12. Leczenie skojarzone nowotworów u dzieci i młodzieży
13. Terapia alternatywna i komplementarna u dzieci z chorobą nowotworową
14. Prawa dziecka z chorobą nowotworową 
15. Etyka w onkologii i hematologii dziecięcej 
II. Nowotwory układu krwiotwórczego  
16. Ostra białaczka limfoblastyczna 
17. Ostra białaczka szpikowa 
18. Białaczki niemowlęce 
19. Przewlekła białaczka szpikowa 
20. Zespoły mielodysplastyczne 
21. Młodzieńcza białaczka mielomonocytowa 
22. Zespoły limfoproliferacyjne. Ziarniniakowatowość limfomatoidalna
23. Histiocytoza komórek Langerhansa 
24. Choroba Hodgkina (chłoniak Hodgkina) 
25. Nieziarnicze chłoniaki złośliwe 
III. Nowotwory lite u dzieci  
26. Nowotwory środkowego układu nerwowego 
27. Siatkówczak 
28. Nerwiak zarodkowy współczulny 
29. Nowotwory nerek 
30. Mięsaki tkanek miękkich 
31. Guzy germinalne 
32. Łagodne guzy kości i zmiany guzopodobne 
33. Pierwotne złośliwe nowotwory kości 
34. Nowotwory i guzy wątroby 
35. Nowotwory i guzy gruczołów dokrewnych 
36. Nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego 
37. Czerniak złośliwy 
38. Organizacja opieki nad dzieckiem po chorobie nowotworowej
39. Nowotwory rzadkie
40. Stany zagrożenia życia w onkologii dziecięcej 
41. Drugie nowotwory 
IV. Przeszczepianie szpiku i komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej  
42. Podstawy przeszczepiania komórek krwiotwórczych w onkologii i hematologii dziecięcej  
43. Przeszczepianie allogenicznych komórek krwiotwórczych od dawców zgodnych: rodzeństwo genotypowo zgodne w HLA 
44. Przeszczepianie komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego
45. Autologiczne przeszczepianie komórek krwiotwórczych
46. Powikłania wczesne allogenicznego przeszczepiania komórek krwiotwórczych ze szpiku kostnego lub krwi obwodowej
47. Powikłania późne po przeszczepieniu hematopoetycznych komórek krwiotwórczych 
 
TOM II
V. Wybrane zagadnienia z chirurgii onkologicznej guzów litych  
48. Rola chirurga w diagnostyce nowotworów u dzieci
49. Leczenie chirurgiczne ogniska pierwotnego nowotworu u dzieci
50. Długotrwałe dostępy naczyniowe u dzieci z chorobą nowotworową
51. Leczenie chirurgiczne nowotworów głowy i szyi  
52. Raki tarczycy  
53. Wybrane zagadnienia z torakochirurgii onkologicznej u dzieci z nowotworem w klatce piersiowej  
54. Leczenie chirurgiczne nowotworów układu moczowo-płciowego u dzieci  
55. Leczenie chirurgiczne guzów nadnercza i innych guzów przestrzeni zaotrzewnowej  
56. Leczenie chirurgiczne guzów wątroby  
57. Współczesne zasady leczenia chirurgicznego nowotworów kości
58. Nowotwory narządu płciowego u dziewcząt  
59. Guzy jądra u dzieci  
60. Zastosowanie chirurgii małoinwazyjnej w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych wieku dziecięcego  
61. Stany nagłe w onkologii dziecięcej wymagające interwencji chirurgicznej w trybie pilnym  
VI. Zagadnienia hematologiczne  
62. Zaburzenia hematopoezy związane z leczeniem skojarzonym
63. Zasady diagnostyki hematologicznej  
64. Samoistna skaza małopłytkowa ? postać ostra  
65. Niedokrwistości autoimmunohemolityczne  
66. Sferocytoza wrodzona  
67. Zaburzenia krzepnięcia krwi  
68. Wtórna małopłytkowość
69. Niedokrwistości hemolityczne wrodzone związane z zaburzeniami enzymatycznymi w krwinkach czerwonych  
70. Niedokrwistość niedoborowa  
71. Niewydolność szpiku  
VII. Zagadnienia kliniczne hematoonkologii  
72. Leczenie składnikami krwi i produktami krwiopochodnymi
73. Zastosowanie krwiotwórczych czynników w onkologii i hematologii
74. Immunoterapia i stosowanie biologicznych modyfikatorów odpowiedzi
75. Terapia genowa w hematologii i transplantologii  
76. Leczenie zakażeń u pacjentów z chorobą nowotworową
77. Powikłania narządowe leczenia skojarzonego wczesne i odległe
78. Zapobieganie nudnościom i wymiotom u dzieci leczonych z powodu chorób nowotworowych  
79. Zaburzenia odżywienia i leczenie żywieniowe w chorobie nowotworowej u dzieci  
80. Opieka paliatywna  
81. Opieka psychologiczna nad dzieckiem z chorobą nowotworową
82. Rola stomatologa w leczeniu dzieci z chorobą nowotworową
83. Postępowanie rehabilitacyjne w chirurgii onkologicznej dzieci i młodzieży