Leczenie antyangiogenne chorych na nowotwory złośliwe: od teorii do praktyki klinicznej - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Leczenie antyangiogenne chorych na nowotwory złośliwe: od teorii do praktyki klinicznej

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Via Medica

Tytuł: Leczenie antyangiogenne chorych na nowotwory złośliwe: od teorii do praktyki klinicznej

Rok: 2015

Format: 17.0x24.5cm

Stron: 194

ISBN: 9788375999921

W ostatnich latach wprowadzono do praktyki klinicznej nową metodę leczenia chorych na zaawansowane nowotwory złośliwe — tak zwaną terapię celowaną. W uproszczeniu polega ona na terapeutycznym oddziaływaniu na cele moleku- larne zlokalizowane w komórce nowotworowej. Pojawienie się nowych możliwo- ści walki z chorobą nowotworową było możliwe dzięki ogromnemu postępowi w zakresie badań nad biologią komórkową, w tym nad mechanizmami rozwoju nowotworów złośliwych. Jednym z procesów leżących u podstaw ich rozwoju jest tworzenie nowych naczyń krwionośnych w guzie nowotworowym — an- giogeneza (…)
Celem, jaki postawili przed sobą autorzy niniejszego opracowania, była pró- ba przedstawienia w maksymalnie zwięzły sposób miejsca i roli terapii antyan- giogennej w leczeniu chorych na nowotwory złośliwe. Monografia ta może być interesująca dla lekarzy różnych specjalności, choć oczywiście jest adresowana głównie do onkologów klinicznych oraz radioterapeutów, chirurgów, radiologów, patologów, a także studentów. Autorzy odwołują się w niej zarówno do teorii, jak i praktyki klinicznej. Przystępnie wyjaśniają podstawowe mechanizmy po- wstawania patologicznych naczyń krwionośnych w guzie nowotworowym. Oma- wiają wiele aspektów stosowania terapii antyangiogennej w leczeniu chorych na zaawansowane nowotwory złośliwe, przyjmując za podstawę wyniki badań klinicznych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w poszczególnych rozdziałach autorzy nie unikają również zagadnień budzących kontrowersje.
Mamy świadomość, że niniejsze opracowanie nie wyczerpuje całości złożo- nego zagadnienia, jakim niewątpliwie jest leczenie antyangiogenne chorych na nowotwory złośliwe. Z uwagi na ograniczoną objętość książki niezbędna była selekcja zawartych w niej informacji. Tym bardziej będziemy wdzięczni Czytel- nikom za wszelkie krytyczne uwagi, opinie, komentarze i wskazówki.
Wszystkim współautorom dziękujemy za wyrozumiałość, życzliwość i pracę włożoną w przygotowanie tej monografii. Ponadto składamy serdeczne podzię- kowania dr Joannie Kruszewskiej i dr Marcie Myśliwiec za nieocenioną pomoc techniczną podczas redagowania niniejszego podręcznika.
Marek Z. Wojtukiewicz
Ewa Sierko Piotr Tokajuk