✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Kardiologia interwencyjna Grażyna Brzezińska-Rajszys, Marek Dąbrowski, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Kardiologia interwencyjna

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Kardiologia interwencyjna

Redaktor : Grażyna Brzezińska-Rajszys, Marek Dąbrowski,

Stron : 788

ISBN : 9788320033298

Rok wydania : 2009

Wydanie : 1

Oprawa : twarda

Format : A4

Książka jest pierwszą polską publikacją obejmującą całościowo problematykę kardiologii interwencyjnej. Omówione zostały zagadnienia diagnostyczne precyzujące wskazania do leczenia inwazyjnego w chorobie wieńcowej, angioplastyki wieńcowej, leczenia ostrych zespołów wieńcowych i restenozy.  Szeroko omówiono techniki leczenia stosowane w chorobach serca i dużych naczyń oraz wad wrodzonych i nabytych u dzieci, młodzieży i dorosłych. Uwzględniono zagadnienia związane z najnowocześniejszymi kierunkami leczenia ? metody pobudzania angiogenezy, przeszczepy komórkowe, brachyterapia.
 
Książka przeznaczona jest dla kardiologów, kardiochirurgów (pracujących specjalistów i lekarzy w trakcie specjalizacji) oraz internistów zatrudnionych na oddziałach kardiologicznych i wewnętrznych. Omawiane zagadnienia są objęte programem specjalizacji z kardiologii, część z nich programem specjalizacji z chorób wewnętrznych i programem wyższych szkół medycznych.
Do książki jest dołączona płyta CD, która zawiera sekwencje filmowe ilustrujące badania i zabiegi interwencyjne.

Spis treści :
Wstęp i rys historyczny  
Rozwój kardiologii interwencyjnej w świecie  
Rozwój kardiologii interwencyjnej w Polsce  
Organizacja kardiologii interwencyjnej w ramach Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego  
Dokonania pierwszych polskich ośrodków w okresie powstawania i rozwoju kardiologii interwencyjnej  
Piśmiennictwo  
Część I. Badania diagnostyczne
ROZDZIAŁ 1. Kwalifikacja do leczenia inwazyjnego na podstawie koronarografii  
1.1. Wprowadzenie  
1.2. Uwagi techniczne  
1.3. Kwalifikacja do koronarografii  
1.4. Koronarografia ilościowa  
1.5. Morfologia blaszki miażdżycowej  
1.6. Ocena przepływu w koronarografii  
1.7. Ograniczenia koronarografii  
1.8. Podsumowanie  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 2. Ocena rezerwy wieńcowej w badaniu metodą Dopplera  
2.1. Podstawy metody  
2.2. Koncepcja rezerwy wieńcowej  
2.3. Wpływ angioplastyki na zmiany przepływu wieńcowego  
2.4. Wpływ zaburzeń gospodarki węglowodanowej na rezerwę wieńcową  
2.5. Rezerwa wieńcowa w ostrych zespołach wieńcowych  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 3. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa
3.1. Wprowadzenie  
3.2. Technika badania  
3.3. Ocena obrazu IVUS  
3.4. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa a zmiany graniczne  
3.5. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa a stenty
3.6. Histologia wirtualna  
3.7. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa w pracowni hemodynamicznej  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 4. Pomiar cząstkowej rezerwy przepływu  
4.1. Wprowadzenie  
4.2. Ograniczenia koronarografii w ocenie zwężeń  tętnic wieńcowych  
4.3. Pomiar cząstkowej rezerwy przepływu ? istota metody  
4.4. Sposób wykonania pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu  
4.5. Uzyskanie maksymalnej hiperemii  
4.6. Przydatność pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu w ocenie wskazań do rewaskularyzacji zwężeń granicznych  
4.7. Inne zastosowania pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu  
4.8. Podsumowanie  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 5. Wielorzędowa tomografia komputerowa w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca
5.1. Wprowadzenie  
5.2. Anatomiczne i fizjologiczne uwarunkowania badania kardio-TK  
5.3. Technika badania  
5.4. Analiza uzyskanych obrazów ? ?postprocesing?  
5.5. Wskazania do wykonania badania serca za pomocą tomografii komputerowej  
5.6. Ocena wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych  
5.7. Spojrzenie w przyszłość  
Piśmiennictwo
Część II. Angioplastyka wieńcowa
ROZDZIAŁ 6. Wskazania i ogólne zasady wykonywania zabiegów przezskórnej angioplastyki wieńcowej
6.1. Wprowadzenie  
6.2. Założenia rewaskularyzacji  
6.3. Definicje używanych pojęć  
6.4. Wyniki bezpośrednie i odległe zabiegów angioplastyki wieńcowej  
6.5. Wskazania do zabiegów angioplastyki wieńcowej  
6.6. Przeciwwskazania do zabiegów angioplastyki wieńcowej  
6.7. Opieka ambulatoryjna nad chorym po zabiegu angioplastyki wieńcowej  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 7. Angioplastyka wieńcowa u pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową
7.1. Wprowadzenie  
7.2. Wybór metody leczenia u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową  
7.3. Wybrane sytuacje kliniczne u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową poddawanych przezskórnej angioplastyce wieńcowej  
7.4. Wybór metody terapeutycznej u pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową  
7.5. Metodyka leczenia przezskórnego u chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową  
7.6. Leczenie farmakologiczne chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową poddanych przezskórnej angioplastyce wieńcowej  
7.7. Opieka kardiologiczna nad chorymi z wielonaczyniową chorobą wieńcową poddanymi przezskórnej angioplastyce wieńcowej  
7.8. Aspekt ekonomiczny leczenia przezskórnego chorych z wielonaczyniową chorobą wieńcową  
7.9. Podsumowanie  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 8. Porównanie skuteczności zabiegów angioplastyki z leczeniem zachowawczym i chirurgicznym w chorobie wieńcowej jednonaczyniowej  
8.1. Wprowadzenie  
8.2. Badania z ery klasycznej angioplastyki balonowej (POBA)  
8.3. Badania z ery stentów  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 9. Udrażnianie przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych  
9.1. Wprowadzenie  
9.2. Histologia przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej  
9.3. Wskazania do udrożnienia przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych  
9.4. Zabieg udrożnienia przewlekle zamkniętej tętnicy wieńcowej  
9.5. Powikłania udrożnienia przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych  
9.6. Podsumowanie  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 10. Przezskórne interwencje wieńcowe w wybranych sytuacjach anatomicznych
10.1. Zwężenie rozwidlenia tętnicy wieńcowej  
10.2. Zwężenie ujścia tętnicy wieńcowej  
10.3. Zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 11. Przezskórne interwencje u pacjentów po operacyjnym leczeniu choroby niedokrwiennej serca
11.1. Choroba żylnych pomostów aortalno-wieńcowych  
11.2. Leczenie interwencyjne pacjentów po CABG  
11.3. Rokowanie odległe  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 12. Zabiegi przezskórnej angioplastyki wieńcowej o podwyższonym ryzyku  
12.1. Wprowadzenie  
12.2. Rozpoznanie i określenie stopnia ryzyka zabiegu  
12.3. Technika zabiegów przez skórnej rewaskularyzacji oraz strategia postępowania okołooperacyjnego u chorych z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (protokół REHEAT)  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 13. Zabiegi angioplastyki wieńcowej u pacjentów po przeszczepach serca  
13.1. Choroba tętnic wieńcowych przeszczepionego serca  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 14. Rodzaje i właściwości stentów  
14.1. Wprowadzenie  
14.2. Rodzaje stentów  
14.3. Stenty metalowe  
14.4. Stenty samorozprężalne  
14.5. Wskazania do implantacji stentów  
14.6. Powikłania po zabiegu implantacji stentu  
14.7. Stenty pokrywane lekami
14.8. Podsumowanie  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 15. Aterektomia kierunkowa i rotacyjna
15.1. Wprowadzenie  
15.2. Aterektomia kierunkowa  
15.3. Rotablacja  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 16. Inne urządzenia stosowane w zabiegach angioplastyki wieńcowej  
16.1. Balon tnący  
16.2. Wieńcowa angioplastyka laserowa  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 17. Zasady postępowania w okresie okołozabiegowym
17.1. Wprowadzenie  
17.2. Kwalifikacja do przezskórnej rewaskularyzacji serca  
17.3. Przygotowanie pacjentów  
17.4. Przygotowanie farmakologiczne do zabiegu przezskórnego  
17.5. Zasady opieki bezpośrednio po zabiegu interwencyjnym  
17.6. Podsumowanie  
Piśmiennictwo  
ROZDZIAŁ 18. Sposoby zapobiegania powikłaniom okołozabiegowym: embolizacji obwodowej i zawałowi serca
18.1. Miejsce embolizacji obwodowej wśród powikłań okołozabiegowych współczesnej angioplastyki wieńcowej  
18.2. Czynniki predysponujące do embolizacji obwodowej i mechanizmy około zabiegowego uszkodzenia mięśnia sercowego. Ocena ryzyka embolizacji  
18.3. Obrazowanie i ocena około zabiegowego uszkodzenia mięśnia sercowego  
18.4. Protekcja aktywna: wybór strategii zabiegu PCI  
18.5. Protekcja farmakologiczna: przygotowanie chorego do zabiegu PCI  
18.6. Protekcja przyrządowa: trombektomia i urządzenia zapobiegające embolizacji
obwodowej  
18.7. Podsumowanie  
Piśmiennictwo   
Część III. Interwencyjne leczenie ostrych zespołów wieńcowych
Wprowadzenie do części III
ROZDZIAŁ 19. Interwencyjne leczenie ostrego zawału serca z uniesieniem odcinka ST
19.1. Wprowadzenie  
19.2. Rys historyczny  
19.3. Wskazania do pierwotnej angioplastyki wieńcowej  
19.4. Przeciwwskazania do pierwotnej angioplastyki wieńcowej  
19.5. Technika pierwotnej angioplastyki wieńcowej  
19.6. Kryteria skuteczności zabiegu  
19.7. Wyniki angiograficzne i kliniczne  
19.8. Zabiegi uzupełniające pierwotną angioplastykę wieńcową  
19.9. Możliwe trudności w czasie zabiegu i powikłania pierwotnej angioplastyki wieńcowej  
19.10. Sytuacje szczególne  
19.11. Modyfikacje techniki zabiegu pierwotnej angioplastyki wieńcowej ? protekcja i trombektomia  
19.12. Rola kardiochirurga w leczeniu pacjentów ze STEMI  
19.13. Logistyka leczenia za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej  
19.14. Ułatwiona/torowana angioplastyka wieńcowa  
19.15. Ratunkowa angioplastyka wieńcowa  
19.16. Angioplastyka po leczeniu fibrynolitycznym (podejście farmakomechaniczne)  
19.17. Wyniki zabiegowego leczenia pacjentów ze STEMI w świetle dużych badań 
19.18. Wymogi stawiane pracowniom hemodynamiki mającym prowadzić 24-godzinny dyżur pierwotnej angioplastyki  
19.19. Obecny stan interwencyjnego leczenia STEMI w Polsce i jego perspektywy
19.20. Podsum ...