Hipertensjologia. Patogeneza, diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Hipertensjologia. Patogeneza, diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

  • Dostępność: Brak

Tytuł: Hipertensjologia. Patogeneza, diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

Autor: A. Więcek, A. Januszewicz, E. Szczepańska-Sadowska, A. Prejbisz

Rok wydania: 2015

Stron: 557

Pprawa: twarda

ISBN:9788374304689

Oddawana do rąk Czytelników monografia obejmuje zagadnienia dotyczące patogenezy, diagnostyki i terapii nadciśnienia tętniczego - choroby, która ze względu na swoje rozpowszechnienie zyskała wymiar społeczny. Dynamiczny postęp, jaki dokonuje się w tych dziedzinach, uzasadnia celowość przygotowania II wydania monografii (pierwsze ukazało się w 2011 r.). W kilku dziedzinach postęp ten jest szczególnie widoczny. 
Dzięki osiągnięciom w badaniach molekularnych coraz lepiej poznajemy podłoże genetyczne guza chromochłonnego i przyzwojaków - obecnie uważa się, że duży odsetek przypadków ma charakter dziedziczny. Fundamentalne znaczenie miały też badania, które ujawniły podłoże genetyczne niektórych postaci pierwotnego hiperaldosteronizmu. Burzliwy rozwój tych badań pozwala przypuszczać, że będą one wykorzystywane nie tylko w diagnostyce tych postaci nadciśnienia tętniczego, ale mogą mieć także dalsze implikacje terapeutyczne. 
Ostatnio coraz większe zainteresowanie budzi dysplazja włóknisto-mięśniowa tętnic, rozumiana jako czynnik przyczyniający się do rozwoju nadciśnienia naczyniowo-nerkowego. Szeroko zakrojone badania rzuciły nowe światło na patogenezę i leczenie dysplazji włóknisto-mięśniowej - występowanie zmian w innych odcinkach układu naczyniowego poza tętnicami nerkowymi pozwala przypuszczać, że może ona stanowić uogólnioną arteriopatię. 
Szczególne miejsce w podręczniku zajmuje omówienie problematyki terapii nadciśnienia tętniczego. W tym miejscu należy odnotować nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH) i  Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) z 2013 roku, a także najnowsze zalecenia Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT), które ukazały się w 2015 roku. Należy podkreślić, że do pracy nad książką zaproszono grono wybitnych specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny teoretyczne i kliniczne. Duży walor dzieła stanowi zatem połączenie nauk podstawowych z kliniką. Pozwala to na głębsze zrozumienie istoty choroby i w zasadniczy sposób wpływa na podejmowanie decyzji diagnostycznych i terapeutycznych. 
Chciałbym także podkreślić jeszcze jedną zaletę prezentowanej książki - jest to przejrzysty układ monografii, który ułatwi Czytelnikowi przyswojenie zawartej w niej wiedzy i wykorzystanie jej w praktyce klinicznej.

 - Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Januszewicz (fragment Przedmowy)