Hematologia - Książki Medyczne - Najtańsza Księgarnia Medyczna
img
img

Hematologia

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: Via Medica

Tytuł: Hematologia

Autor: Tadeusz Robak (red.), Krzysztof Warzocha (red.)

Rok: 2016

Format: 150x230

Stron: 1098

ISBN: 9788365476418

Wstęp


„Hematologia” jest pierwszym wydaniem podręcznika opracowanym przez Autorów wywodzących się z większości polskich ośrodków hematologicznych — wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Książka jest przeznaczona zarówno dla lekarzy hematologów, internistów i pediatrów, jak i specjalistów innych dziedzin medycyny, w tym pracowników laboratoriów medycznych i centrów krwiodawstwa, a także stu¬dentów medycyny. Inspiracją były brak na polskim rynku wydawniczym nowoczesnego i zarazem kompleksowego podręcznika do hematologii oraz obserwowane w ostatnich latach znaczne zwiększenie liczby możliwych sposobów postępowania diagnostyczne¬go i leczniczego, które w dużej mierze jest konsekwencją poznania roli molekularnych zaburzeń w patogenezie wielu chorób oraz wprowadzenia nowych leków, zwłaszcza w ramach tak zwanej terapii celowanej.
Podręcznik składa się z sześciu części. W pierwszej znajdują się informacje o charakterze podstawowym, których poznanie i zrozumienie jest niezbędne, by postępowanie kliniczne było prawidłowe. Zakres zagadnień obejmuje nie tylko ogólne zasady diagnostyki i podstawy wszystkich stosowanych obecnie metod leczenia, ale również inne tematy istotne dla hematologów, onkologów, transplantologów, transfuzjologów i diagnostów laboratoryjnych. W kolejnych częściach szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące transfuzjologii, hemostazy, nienowotworowych chorób układów czerwonokrwinkowego i białokrwinkowego oraz nowotworów układów krwiotwórczego i chłonnego. Rozdziały dotyczące poszczególnych chorób mają jednolitą strukturę, co powinno ułatwić lekturę podręcznika. W jego przygotowaniu Autorzy i niżej podpisani Redaktorzy kierowali się potrzebą uwzględnienia zasad medycyny opartej na faktach, co oznacza przekazywanie sprawdzonych informacji, ustalonych na podstawie wyników badań klinicznych. Wspo¬mniane informacje powinny być zawsze interpretowane w sposób krytyczny, aby uniknąć postępowania o wątpliwej wartości i, w konsekwencji, zmniejszenia szans uzyskania oczekiwanych wyników leczenia. Należy przy tym zwrócić uwagę, że w ostatnich latach ukazały się „Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych” (2013 r.) oraz „Onkologia kliniczna” (2015 r.). Redaktorzy „Hematologii” oraz wielu jej Autorów uczestniczyło w tworzeniu wspomnianych opracowań, co tłumaczy świadome wykorzystanie fragmentów tych opracowań w niniejszym podręczniku.
Przygotowanie „Hematologii” było możliwe dzięki współpracy wielu osób. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Autorom za wkład, jaki wnieśli w przygotowanie podręcznika. Współpraca ze wszystkimi była dla nas źródłem ogromnej satysfakcji. Dziękujemy Pracownikom Wydawnictwa Via Medica, których fachowość i kompetencje organizacyjne były dla nas niezwykle cenne. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Redaktor Joanny Gajkowskiej, której zaangażowanie bardzo nam pomogło w pro¬cesie przygotowania podręcznika. Wyrażamy głębokie przekonanie, że hematologia będzie się nadal prężnie rozwijać. Dlatego też w nadchodzących latach planujemy aktu¬alizowanie przedstawionej publikacji — zgodnie z bieżącym stanem wiedzy medycznej. Mamy nadzieję, że obecne i przyszłe wydania „Hematologii” spotkają się z życzliwym przyjęciem Czytelników.

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak
prof. dr hab. n. med. Krzysztof WarzochaSPIS TREŚCI:

 

1. PODSTAWY DIAGNOSTYKI I LECZENIA W HEMATOLOGII
1.1. Wstąp
1.2. Ocena histologiczna szpiku kostnego
1.3. Znaczenie cytometrii przepływowej w hematologii
1.4. Znaczenie badań cytogenetycznych w hematologii
1.5. Znaczenie badań molekularnych w hematologii
1.6. Zmiany skórne w chorobach krwi
1.7. Splenomegalia i hipersplenizm
1.8. Zakażenia wirusowe w hematologii
1.9. Problemy hematologiczne w okresie ciąży
1.10. Powikłania infekcyjne w hematologii
1.11. Zaburzenia metaboliczne i wodno-elektrolitowe w hematologii
1.12. Zaburzenia układu pokarmowego w hematologii
1.13. Stany nagłego zagrożenia życia w hematologii
1.14. Postępowanie przeciwbólowe i opieka paliatywna w hematologii
1.15. Odległe następstwa leczenia przeciwnowotworowego
1.16. Przeszczepianie allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych
1.17. Przeszczepianie autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych
1.18. Rola opieki psychoonkologicznej w hematologii
1.19. Klasyfikacje i wykazy norm
2. TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA
2.1. Serologiczne i molekularne podstawy immunohematologii i diagnostyki immunohematologicznej
2.2. Rola lekarza w przetaczaniu krwi
2.3. Zasady przetaczania koncentratów krwinek czerwonych
2.4. Zasady przetaczania koncentratów krwinek płytkowych
2.5. Zasady przetaczania granulocytów
2.6. Wskazania do przetaczania osocza i krioprecypitatu
2.7. Wskazania do przetaczania albumin i immunoglobulin
2.8. Przetaczanie krwi w szczególnych sytuacjach klinicznych
2.9. Konflikty matczyno-płodowe w zakresie antygenów krwinek czerwonych, płytek i granulocytów
2.10. Lecznicze zabiegi aferezy i terapie komórkowe
2.11. Hemoiityczne i niehemolityczne reakcje poprzetoczeniowe
2.12. Choroby zakaźne przenoszone drogą krwi
2.13. Metody i procedury ograniczające przenoszenie czynników zakaźnych przez przetoczenie krwi lub jej składników
3. HEMOSTAZA
3.1. Hemostaza fizjologiczna
3 2 Zasady rozpoznawania skaz krwotocznych
3 3 Maioplytkowość — patofizjologia i klasyfikacja
3 4. Małopłytkowości immunologiczne
3 5. Zakrzepowa plamica małopłytkowa i zespół hemolityczno-mocznicowy
3.6. Inne małopłytkowości
3.7. Skazy naczyniowe wrodzone i nabyte
3.8. Nadptylkowości wtórne
3.9. Trombocytopatie
3.10. Wrodzone osoczowe skazy krwotoczne
3.11. Nabyte osoczowe skazy krwotoczne
3.12. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa
4. NIEDOKRWISTOŚCI I NEUTROPENIE
4.1. Niedokrwistość z niedoboru żelaza
4.2. Niedokrwistość chorób przewlekłych
4.3. Niedokrwistości megaloblastyczne
4.4. Niedokrwistości autoimmunohemolityczne i immunohemolityczne indukowane lekami
4.5. Niedokrwistości aplastyczne
4-6. Nocna napadowa hemoglobinuria
4.7. Wrodzone niedokrwistości hemolityczne:: membranopatie i enzymopatie
4.8. Talasemie i patologiczne warianty hemoglobin
4.9. Porfirie
4.10. Neutropenie
5. NOWOTWORY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO
5.1. Patogeneza nowotworów układu krwiotwórczego
5.2. Klasyfikacja i kryteria diagnostyczne nowotworów układu krwiotwórczego
5.3. Przewlekła białaczka szpikowa
5.4. Czerwienica prawdziwa
5.5. Pierwotna mielofibroza
5.6. Nadpłytkowość samoistna
5.7. Mastocytoza
5.8. Nowotwory przebiegające z eozynofilią i eozynofilia odczynowa
5.9. Zespoły mielodysplastyczne
5.10. Ostra białaczka szpikowa
6. NOWOTWORY UKŁADU CHŁONNEGO
6.1. Patogeneza nowotworów układu chłonnego
6.2. Klasyfikacja i kryteria diagnostyczne nowotworów układu chłonnego
6.3. Ocena stopnia zaawansowania i odpowiedzi na leczenie u chorych na chłoniaka Hodgkina i chłoniaki nie-Hodgkina
6.4. Ostra białaczka limfoblastyczna i chłoniaki limfoblastyczne
6.5. Przewlekła białaczka limfocytowa
6.6. Chłoniaki strefy brzeżnej
6.7. Makroglobulinemia Waldenstroma/chłoniak limfoplazmocytowy
6.8. Szpiczak plazmocytowy
6.9. Choroby depozytowe monoklonalnych immunoglobulin
6.10. Chłoniak grudkowy
6.11. Chłoniak z komórek płaszcza
6.12. Chłoniak rozlany z dużych komórek B
6.13. Pierwotny chłoniak śródpiersia z dużych komórek B
6.14. Chłoniak Burkitta
6.15. Nowotwory z dojrzałych komórek T i NK
6.16. Rzadziej wstępujące przewlekłe białaczki limfoidalne
6.17. Pierwotne chłoniaki skóry
6.18. Potransplantacyjne choroby limfoproliferacyjne
6.19. Chłoniak Hodgkina
6.20. Histiocytoza