✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Genetyka Eberhard Passarge Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Genetyka

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Genetyka

Autor : Eberhard Passarge

Stron : 448

ISBN : 8320029082

Rok wydania : 2004

Wydanie : 1

Oprawa : twarda

Format : 165*235

Jest to atlas genetyki, w którym w zwięzły i niezwykle przystępny sposób przedstawiono zarówno reguły genetyki klasycznej, jak i najnowsze osiągnięcia naukowe z zakresu genomiki i genetyki klinicznej. Autor prezentuje najnowocześniejsze techniki badania genomu (różnych organizmów), program sekwencjonowania genomu człowieka, chromosomową lokalizację genów odpowiedzialnych za choroby genetyczne człowieka, specyficzne odmienności zasad dziedziczenia w aspekcie klinicznym oraz diagnostykę w chorobach genetycznych. Skondensowany tekst został zilustrowany kolorowymi rycinami i schematami. Zamieszczony słownik terminów genetycznych ułatwia przyswojenie specjalistycznej terminologii, a szczegółowy indeks pomaga w szybkim odnalezieniu potrzebnych informacji.

Spis treści :
Wprowadzenie   Chronologia ważnych wydarzeń w genetyce    Zdarzenia, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju genetyki   Podstawy   Molekularne podstawy genetyki   Komórka i jej składniki   Niektóre rodzaje wiązań chemicznych   Węglowodany   Lipidy (tłuszcze)   Nukleotydy i kwasy nukleinowe   Aminokwasy   Białka   DNA jako nośnik informacji genetycznej   DNA i jego składniki   Struktura DNA   Alternatywne struktury DNA   Replikacja DNA   Przepływ informacji genetycznej: transkrypcja oraz translacja   Geny i mutacje   Kod genetyczny   Struktura genów eukariotycznych   Sekwencjonowanie DNA   Zautomatyzowane sekwencjonowanie DNA   Klonowanie DNA   Klonowanie cDNA   Biblioteki DNA   Analiza restrykcyjna przy użyciu techniki Southerna (Southern blot)   Mapowanie restrykcyjne   Powielanie DNA w łańcuchowej reakcji polimeryzacji (PCR)   Zmiany w DNA   Mutacje spowodowane różnymi modyfikacjami zasad   Polimorfizm DNA   Rekombinacja   Transpozycja   Ekspansja powtórzeń trinukleotydowych   Naprawa DNA   Xeroderma pigmentosum   Komórki prokariotyczne i wirusy   Izolacja zmutowanych komórek bakteryjnych   Rekombinacja u bakterii   Bakteriofagi   Przenoszenie DNA pomiędzy komórkami   Wirusy   Cykl replikacyjny wirusów   Wirusy RNA: genom, replikacja, translacja   Wirusy DNA   Retrowirusy   Integracja i transkrypcja retrowirusa   Komórki eukariotyczne   Drożdże: komórki eukariotyczne mające fazę diploidalną i haploidalną   Determinacja typu płciowego u drożdży i dwuhybrydowy system drożdżowy   Elementy funkcjonalne chromosomów drożdży   Sztuczne chromosomy w analizie złożonych genomów   Kontrola cyklu komórkowego   Podział komórki: mitoza   Podział dojrzewania (mejoza)   Crossing-over w profazie I   Gametogeneza   Hodowle komórkowe   Genetyka mitochondrialna   Genetyczna kontrola procesów dostarczania energii przez mitochondria   Genom chloroplastów i mitochondriów   Genom mitochondrialny człowieka   Choroby mitochondrialne   Genetyka klasyczna   Cechy mendlowskie   Segregacja cech mendlowskich   Niezależna segregacja dwóch cech   Fenotyp i genotyp   Segregacja genotypów rodzicielskich   Dziedziczenie monogenowe   Sprzężenie i rekombinacja   Odległość genetyczna pomiędzy dwoma loci genowymi a częstość rekombinacji   Analiza segregacji przy użyciu markerów genetycznych   Analiza sprzężeń   Cechy genetyczne o charakterze ilościowym   Rozkład normalny i model dziedziczenia wielogenowego z wartością progową   Rozkład genów w populacji   Równowaga Hardy?ego i Weinberga   Pokrewieństwo i wsobność   Bliźnięta   Polimorfizm   Polimorfizm biochemiczny Rozkład geograficzny genów   Chromosomy   Nukleosomy   DNA w chromosomach   Chromosomy politeniczne   DNA chromosomów szczoteczkowych   Zależność pomiędzy strukturą i funkcją chromosomów   Specjalna struktura końców chromosomu: telomer   Chromosomy metafazowe   Kariotyp   Wzór prążków G i R chromosomów metafazowych człowieka   Sposób zapisu aberracji chromosomowych   Przygotowanie chromosomów metafazowych do analizy   Hybrydyzacja in situ w metafazie i interfazie   Specyficzna identyfikacja chromosomów metafazowych   Aberracje liczbowe chromosomów   Translokacja Rodzaje strukturalnych aberracji chromosomowych   Wykrywanie strukturalnych aberracji chromosomowych metodami molekularnymi   Regulacja i ekspresja genów   Jądro komórkowe i rybosomalny RNA   Transkrypcja   Kontrola ekspresji genu u bakterii przez indukcją Kontrola ekspresji genu u bakterii przez represją   Kontrola transkrypcji   Kontrola transkrypcji u Eukaryota   Regulacja ekspresji genu u Eukaryota   Białka wiążące DNA   Inne aktywatory transkrypcji   Inhibitory transkrypcji i translacji   Metylacja DNA   Piętnowanie genomowe   Inaktywacja chromosomu X   Rozbicie ciągłości określonego genu w myszy transgenicznej   Genomika   Genomika, badanie organizacji genomów   Pełna sekwencja genomu Escherichia coli   Genom plazmidu z wieloodpornościowej Corynebacterium   Mapy genomowe   Sposoby analizy genomu   Organizacja genomu eukariotycznego   Identyfikacja genu   Projekt sekwencjonowania genomu człowieka   Identyfikacja kodujŕcych fragmentów DNA   Genom dynamiczny: ruchome elementy genetyczne Ewolucja genów i genomów   Genomika porównawcza   Ewolucja człowieka   Analiza genomu przy użyciu mikromacierzy   Genetyka i medycyna   Interakcje komórkowe   Systemy sygnalizacji komórkowej   Rodzaje receptorów powierzchniowych   Receptory sprzężone z białkiem G   Przekaźniki błonowe   Receptory dla neurotransmitterów   Wrodzone zaburzenia kanałów jonowych   Zaburzenia kanału chlorkowego: mukowiscydoza   Rodopsyna jako przykład fotoreceptora   Mutacje w genie rodopsyny   Widzenie barw   Zmysł słuchu i niedosłuch   Rodzina genów dla receptorów węchowych   Rodzina genów dla receptorów smaku u ssaków   Geny rozwoju zarodkowego   Mutanty rozwojowe Drosophila   Geny homeotyczne   Genetyka przezroczystego zarodka strunowca: Zebrafish danio pręgowany   Program różnicowania komórek u nicienia C. elegans   Geny kontrolujŕce rozwój zarodków roślin   Układ odpornościowy   Elementy układu odpornościowego   Immunoglobuliny   Genetyczna różnorodność przeciwciał w wyniku procesu rekombinacji somatycznej   Mechanizmy rearanżacji genów immunoglobulin   Kompleks genów głównego układu zgodności tkankowej (MHC)   Receptory limfocytów T   Ewolucyjne podstawy różnorodności genów immunoglobulin   Wrodzone i nabyte zespoły niedoborów odporności   Powstawanie (pochodzenie) nowotworów Wpływ czynników wzrostu na podział komórki   Geny supresji nowotworu (antyonkogeny)   Onkogeny komórkowe   Białko p53, ?strażnik genomu?   Nerwiakowłókniakowatość typu 1 i 2   Gen APC w rodzinnej polipowatości jelita grubego   Geny predyspozycji do wystąpienia raka piersi   Retinoblastoma (siatkówczak płodowy)   Geny fuzyjne jako przyczyna nowotworów: przewlekła białaczka szpikowa (CML)   Zespoły niestabilności chromosomów Transport tlenu i elektronów   Hemoglobina   Geny hemoglobiny   Anemia sierpowatokrwinkowa   Mutacje w genach globiny   Talasemie   Dziedziczne przetrwanie hemoglobiny płodowej (HPFH)   Analiza DNA w hemoglobinopatiach   Choroby peroksysomalne   Lizosomy oraz receptor LDL   Lizosomy i endocytoza   Choroby lizosomalne   Mukopolisacharydozy (choroby spichrzania mukopolisacharydów)   Rodzinna hipercholesterolemia   Mutacje receptora LDL   Homeostaza   Insulina i cukrzyca   Inhibitor proteaz ? ?1-antytrypsyna   Czynnik krzepnięcia VIII (hemofilia A)   Czynniki von Willebranda   Geny cytochromu P450   Farmakogenetyka   Zachowanie kształtu komórki i tkanki   Białka cytoszkieletowe w erytrocytach   Dziedziczne choroby mięśni   Dystrofia mięśniowa Duchenne?a   Cząsteczki kolagenu   Osteogenesis imperfecta   Molekularne podstawy rozwoju kości   Determinacja i różnicowanie płci u ssaków   Determinacja płci   Różnicowanie płci   Zaburzenia rozwoju płciowego (zaburzenia determinacji płci)   Wrodzony przerost nadnerczy   Nietypowe modele dziedziczenia   Zmienność liczby tri nukleotydowych powtórzeń sekwencji DNA   Zespół łamliwego chromosomu X   Zaburzenia rodzicielskiego piętnowania genomowego (imprinting diseases)   Korelacja kariotyp?fenotyp   Trisomie autosomów   Inne nieprawidłowości numeryczne chromosomów   Delecje i duplikacje   Krótki przewodnik diagnostyki chorób genetycznych   Zasady   Wykrywanie mutacji bez sekwencjonowania Chromosomowa lokalizacja chorób monogenowych   Chromosomowa lokalizacja genów odpowiedzialnych za choroby genetyczne człowieka   Piśmiennictwo   Słownik  Skorowidz