✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Farmakodynamika Tomasz Bączek, Włodzimierz Buczko, Elżbieta Czarne Waldemar Janiec Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Farmakodynamika

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Farmakodynamika

Autor : Tomasz Bączek, Włodzimierz Buczko, Elżbieta Czarne

Redaktor : Waldemar Janiec

Stron : 1360

ISBN : 9788320032451

Rok wydania : 2009 Dodruk: 2013

Wydanie : 1

Oprawa : Twarda całopapierowa

Format : B5

Jest to nowoczesny podręcznik, który spełnia europejskie wymogi nauczania farmakologii. Przedstawiono w nim aktualną wiedzę z zakresu farmakologii, farmakokinetyki, farmakogenetyki i chronofarmakologii. Osobny rozdział poświęcono klasyfikacji receptorów i mechanizmom ich działania. Zwięzły opis właściwości farmakodynamicznych leków, obejmujący wszystkie grupy terapeutyczne (z uwzględnieniem leków najnowszych), został podany w usystematyzowanej formie, co ułatwia przyswojenie wiadomości.
Książka jest adresowana do studentów farmacji i medycyny. Może być również wykorzystana w stałym dokształcaniu się magistrów farmacji i lekarzy.

Spis treści :
TOM 1
1. Wiadomości ogólne  
1.1. Pochodzenie leków  
1.2. Nazewnictwo leków  
1.3. Mechanizmy działania leków  
1.4. Czynniki wpływające na działanie leków  
1.4.1. Budowa chemiczna a działanie leków  
1.4.2. Wrażliwość gatunkowa i rasowa  
1.4.3. Stany fizjologiczne, wiek, płeć  
1.4.4. Stany patologiczne  
1.5. Dawki i dawkowanie leków  
1.6. Wskazania i przeciwwskazania  
1.7. Interakcje leków  
1.8. Nadużywanie leków i polipragmazja  
1.9. Wpływ leków na wyniki badań diagnostycznych  
1.9.1. Krew  
1.9.2. Mocz  
2. Farmakokinetyka  
2.1. Wstęp do farmakokinetyki  
2.1.1. Procesy LADME  
2.1.2. Modele farmakokinetyczne  
2.2. Przenikanie leków przez błony biologiczne  
2.3. Otwarty model jednokompartmentowy ? jednorazowe podanie dożylne  
2.4. Otwarty model dwukompartmentowy ? jednorazowe podanie dożylne  
2.5. Wlew dożylny  
2.6. Farmakokinetyka podania pozanaczyniowego leków  
2.6.1. Czynniki wpływające na wchłanianie leków  
2.6.2. Absorpcja leków według kinetyki pierwszego rzędu  
2.7. Wielokrotne podanie leku  
2.7.1. Wielokrotne podanie dożylne  
2.7.2. Wielokrotne podanie pozanaczyniowe  
2.8. Farmakokinetyka nieliniowa  
2.9. Dystrybucja leków i ich wiązanie z białkami  
2.10. Eliminacja leków  
2.11. Biodostępność i biorównoważność leków  
2.11.1. Dostępność biologiczna względna i bezwzględna  
2.11.2. Biorównoważność  
2.12. Farmakokinetyka kliniczna  
2.13. Znaczenie farmakogenetyki w farmakokinetyce  
2.14. Współczynnik terapeutyczny  
2.15. Chronofarmakologia i zmiany wrażliwości organizmu na lek w ciągu doby  
3. Podstawowe mechanizmy działania leków na procesy czynnościowe i metaboliczne komórek  
3.1. Oddziaływanie leków na transportery błonowe  
3.1.1. Transportery  
3.2. Działanie leków przez receptory  
3.2.1. Receptory błonowe  
3.2.2. Receptory wewnątrzkomórkowe (cytoplazmatyczne)  
3.2.3. Receptory jądrowe  
3.3. Oddziaływanie leków z receptorami  
4. Farmakogenetyka  
4.1. Dziedziczne zdeterminowanie działania farmakodynamicznego leków  
4.1.1. Genotypowo zależna modyfikacja odpowiedzi organizmu na lek  
4.1.2. Molekularne mechanizmy polimorfizmu genetycznego metabolizmu leków ? podstawy różnic w skutkach działania leków  
4.1.3. Polimorfizm genetyczny białek i enzymów biorących udział w transporcie, dystrybucji i biotransformacji leków  
4.1.4. Charakterystyka najważniejszych izoform klasy CYP i ich znaczenie dla efektu terapeutycznego leków  
4.2. Najczęstsze enzymopatie uwarunkowane genetycznie ? modyfikacja odpowiedzi na lek  
4.3. Polimorfizm genetyczny receptorów, enzymów i białek transportujących leki ? wpływ na farmakodynamikę leków oraz implikacje kliniczne  
4.4. Terapia genowa  
4.4.1. Definicja i założenia terapii genowej  
4.4.2. Sposoby realizacji terapii genowej i podstawowe elementy strategii  
4.4.3. Praktyczne aspekty terapii genowej ? zastosowanie kliniczne  
5. Toksykologia ogólna  
5.1. Niepożądane działania leków  
5.2. Zatrucia oraz ich rodzaje  
5.2.1. Uzależnienia  
5.2.2. Postępowanie w zatruciach  
5.2.3. Ogólne zasady zapobiegania zatruciom  
5.2.4. Metodyka badań toksykologicznych  
6. Farmakodynamika autonomicznego (wegetatywnego) układu nerwowego
6.1. Zarys fizjologii układu autonomicznego  
6.2. Leki układu współczulnego  
6.2.1. Leki pobudzające układ współczulny  
6.2.2. Leki hamujące układ współczulny  
6.3. Leki układu przywspółczulnego  
6.3.1. Leki pobudzające układ przywspółczulny  
6.3.2. Leki hamujące układ przywspółczulny  
6.4. Leki działające na zwoje układu autonomicznego  
6.4.1. Leki ganglioplegiczne
7. Farmakodynamika leków wpływających na przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe i mięśnie szkieletowe  
7.1. Leki hamujące płytkę nerwowo-mięśniową  
7.1.1. Leki porażające presynaptyczną część zakończeń nerwowo-mięśniowych  
7.1.2. Leki hamujące postsynaptyczną część zakończeń nerwowo-mięśniowych  
7.2. Leki stosowane w stanach spastycznych mięśni szkieletowych  
7.2.1. Leki hamujące stany spastyczne mięśni szkieletowych na poziomie OUN .
7.2.2. Leki hamujące stany spastyczne mięśni szkieletowych na poziomie OUN i rdzenia kręgowego łącznie  
7.2.3. Leki hamujące stany spastyczne mięśni szkieletowych na poziomie rdzenia kręgowego  
8. Farmakodynamika leków działających na zakończenia czuciowe  
8.1. Wstęp  
8.1.1. Rodzaje i właściwości zakończeń i włókien czuciowych  
8.1.2. Mechanizmy przekazywania bólu  
8.1.3. Rodzaje znieczulenia miejscowego  
8.2. Środki znieczulające miejscowo  
8.2.1. Podział środków znieczulających miejscowo  
8.3. Środki drażniące zakończenia czuciowe
9. Leki spazmolityczne i wpływające na czynność macicy  
9.1. Leki spazmolityczne  
9.2. Leki wpływające na czynność skurczową macicy  
9.2.1. Leki oksytotyczne  
9.2.2. Leki tokolityczne  
10. Leki psychotropowe  
10.1. Wstęp  
10.2. Leki neuroleptyczne (przeciwpsychotyczne)  
10.2.1. Mechanizm działania neuroleptyków  
10.2.2. Podział neuroleptyków  
10.2.3. Problemy terapeutyczne związane ze stosowaniem neuroleptyków  
10.3. Leki przeciwlękowe (anksjolityczne)  
10.3.1. Wstęp
10.3.2. Pochodne benzodiazepiny (BZD)  
10.3.3. Pochodne azaspironu  
10.3.4. Pochodne difenylometanu  
10.3.5. Standardy w leczeniu zaburzeń lękowych  
10.4. Leki przeciwdepresyjne  
10.4.1. Wstęp  
10.4.2. Podział leków przeciwdepresyjnych  
10.4.3. Inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny (NA) i serotoniny (5-HT)  
10.4.4. Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego jednej aminy  
10.4.5. Leki o przeważającym wpływie na receptor ?2  
10.4.6. Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO)  
10.4.7. Leki o nietypowym mechanizmie działania  
10.4.8. Leki przeciwdepresyjne w okresie ciąży i karmienia piersią  
10.5. Leki normotymiczne  
10.6. Środki psychozomimetyczne  
11. Leki stosowane w zaburzeniach snu  
11.1. Leki stosowane w leczeniu bezsenności  
11.1.1. Pochodne benzodiazepiny  
11.1.2. Pochodne cyklopirolonu  
11.1.3. Pochodne pirazolopirymidyny  
11.1.4. Pochodne imidazolopirydyny  
11.1.5. Pochodne tetrahydroindenofuranu  
11.1.6. Inne leki stosowane w leczeniu bezsenności  
11.2. Leki stosowane w narkolepsji oraz w zespołach śródsennych i zaburzeniach przysennych  
11.2.1. Narkolepsja  
11.2.2. Zespoły śródsenne  
11.2.3. Zaburzenia przysenne  
11.3. Leki uspokajające  
12. Leki przeciwpadaczkowe  
12.1. Ogólna charakterystyka padaczki  
12.2. Leki stosowane w leczeniu padaczki  
12.2.1. Klasyczne leki przeciwpadaczkowe  
12.2.2. Nowe leki przeciwpadaczkowe
13. Leki stosowane w leczeniu chorób spowodowanych zmianami neurodegeneracyjnymi w ośrodkowym układzie nerwowym  
13.1. Leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona  
13.1.1. Leki zwiększające wytwarzanie dopaminy w części neuronalnej  
13.1.2. Leki zwiększające uwalnianie dopaminy z części neuronalnej  
13.1.3. Leki hamujące metabolizm dopaminy przez hamowanie monoaminooksydazy typu B (MAO-B)  
13.1.4. Leki hamujące metabolizm dopaminy przez hamowanie katecholo-O-metylotransferazy (COMT)  
13.1.5. Leki pobudzające receptory dopaminergiczne w części postsynaptycznej  
13.1.6. Leki cholinolityczne  
13.2. Leki stosowane w leczeniu choroby Huntingtona  
13.3. Leki stosowane w leczeniu choroby Alzheimera  
14. Farmakodynamika leków stosowanych w regulacji zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej  
14.1. Charakterystyka gospodarki wodno-elektrolitowej  
14.1.1. Bilans wodny  
14.2. Charakterystyka zaburzeń wodno-elektrolitowych  
14.3. Leki stosowane w zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej  
14.3.1. Płyny do wlewów  
14.3.2. Leki m ...