✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Choroby układu oddechowego Ewa Maria Rowińska-Zakrzewska, Jan Kuś Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Choroby układu oddechowego

  • Dostępność: Brak
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Choroby układu oddechowego

Redaktor : Ewa Maria Rowińska-Zakrzewska, Jan Kuś

Stron : 712

ISBN : 8320028841

Rok wydania : 2004

Wydanie : 3

Oprawa : Miękka

Format : 165*235

Celem tej książki jest przedstawienie lekarzom wszystkich specjalności nowoczesnej diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego. Okres, jaki minął od poprzedniego jej wydania, wiązał się z rozwojem wielu badań dotyczących chorób układu oddechowego. Problemem tym zajmowali się wybitni specjaliści z całego świata, co zaowocowało nowym podejściem do ustalenia patogenezy i leczenia chorób płuc, a także wpłynęło na określenie ogólnych wytycznych postępowania, które są zamieszczone w poszczególnych rozdziałach tego opracowania. Szczególną uwagę autorzy zwrócili na astmę oskrzelową, śródmiąższowe choroby płuc, zapalenia płuc szpitalne i pozaszpitalne oraz na nowotwory układu oddechowego. Zrozumienie i przyswojenie omawianych w książce treści ułatwią opisy badań stosowanych w chorobach płuc i bogaty materiał ilustracyjny, przedstawiający przede wszystkim zdjęcia radiologiczne poszczególnych zmian chorobowych.

Spis treści :
CZĘŚĆ OGÓLNA
Podstawy budowy i czynności układu oddechowego w zdrowiu i chorobie
1. Podstawy patomorfologii klinicznej układu oddechowego
Funkcje i podział układu oddechowego
Anatomia układu oddechowego
Budowa histologiczna układu oddechowego
Obraz patomorfologiczny zmian w płucach
·         Zmiany histopatologiczne towarzyszące chorobom płuc
·         Nadciśnienie płucne
·         Choroby infekcyjne płuc
·         Inne choroby płuc przebiegające z wytworzeniem ziarniniaków
·         Choroby płuc przebiegające z rozlanym uszkodzeniem pęcherzyków płucnych
·         Organizujące się zapalenie płuc (COP). Zapalenie oskrzelików z organizującym się zapaleniem płuc (BOOP)
·         Choroby przebiegające z rozlanym włóknieniem śródmiąższowym
·         Choroby przebiegające z obrazem śródmiąższowego złuszczającego zapalenia płuc
·         Choroby przebiegające z zajęciem naczyń krwionośnych i tworzeniem ziarniniaków zapalnych
·         Choroby o specyficznym obrazie mikroskopowym
·         Choroby opłucnej
2. Podstawy fizjologii i patofizjologii układu oddechowego
Relacje wentylacja-przepływ krwi (V·A/Q)
Wymiana gazowa w płucach
·         Hipowentylacja
·         Niedopasowanie wentylacji do przepływu
·         Ograniczenie dyfuzji
·         Przeciek
·         Mechanizmy i przyczyny hipoksemii
·         Czynniki wpływające na PaO2
·         Czynniki wpływające na PaCO2
Badania czynności wentylacyjnej płuc
·         Spirometria i krzywa przepływ-objętość
·         Metody pomiaru oporu oskrzelowego
·         Pomiary objętości płucnych
·         Podatność płuc i ciśnienie skoku sprężystego
·         Dystrybucja wentylacji
·         Metody pomiaru utlenowania krwi
·         Pomiary zdolności dyfuzyjnej płuc
3. Mechanizmy obronne układu oddechowego i patogeneza stanu zapalnego
Mechanizmy obronne górnych dróg oddechowych i oskrzeli
·         Komórki nabłonkowe dróg oddechowych
·         Śluz oskrzelowy
·         Kolonizacja dolnych dróg oddechowych
Mechanizmy obronne w pęcherzykach płucnych
·         Makrofag płucny
Amplifikacja odpowiedzi zapalnej
Ustępowanie procesu zapalnego
Immunologiczne odczyny obronne
·         Komórki dendrytyczne
·         Aktywacja limfocytów B i tworzenie przeciwciał
·         Rola poszczególnych mechanizmów obronnych w zwalczaniu różnych typów zakażeń
Skutki przedłużającego się lub nieprawidłowo przebiegającego stanu zapalnego
Objawy i diagnostyka chorób układu oddechowego
4. Rola badania podmiotowego i przedmiotowego w rozpoznawaniu chorób układu oddechowego
Wywiad
·         Informacje o charakterze ogólnym
·         Choroby przebyte i leczenie
·         Wywiad rodzinny
·         Dolegliwości o charakterze ogólnym
·         Objawy ze strony układu oddechowego
Badanie przedmiotowe
·         Badanie klatki piersiowej
5. Rola badania radiologicznego w rozpoznawaniu chorób układu oddechowego
Zmiany w obrazie radiologicznym
·         Cień okrągły pojedynczy
·         Cień okrągły z rozpadem lub przejaśnieniem przypominającym rozpad
·         Cienie okrągłe mnogie
·         Zmiany guzkowe i siateczkowo-linijne
·         Niesymetryczne zagęszczenia nieodnoszące się do segmentów płucnych
·         Jednolite zagęszczenia ograniczone do płatów, segmentów lub płuca
·         Zwapnienia w płucach
·         Poszerzenie wnęk płuc
·         „Jasne płuco”
Radiografia wielokrotnego zrównania wiązki, czyli metoda Amber (advanced multiple beam equalisation radiography) i radiografia cyfrowa
Tomografia komputerowa
Pozytronowa emisyjna tomografia (positron emission tomography, PET)
Wirtualna bronchoskopia
Rezonans magnetyczny
Inne metody badań radiologicznych
Badanie ultradźwiękowe
Scyntygrafia perfuzyjna
Scyntygrafia wentylacyjna
6. Biopsje w rozpoznawaniu chorób układu oddechowego i śródpiersia
7. Inne metody w rozpoznawaniu chorób układu oddechowego
Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe
Indukowana plwocina
Badanie wydychanego powietrza
CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO
Choroby obturacyjne i choroby oskrzeli
8. Przewlekła obturacyjna choroba płuc
Definicja
Występowanie
Etiologia
·         Palenie tytoniu
·         Zanieczyszczenia środowiska pracy i powietrza atmosferycznego
·         Infekcje układu oddechowego w dzieciństwie i palenie bierne
·         Nawracające infekcje oskrzelowo-płucne
·         Uwarunkowania genetyczne
·         Płeć
·         Czynniki klimatyczne i środowiskowe
Patogeneza
·         Sekwestracja leukocytów w naczyniowym łożysku płucnym
·         Migracja granulocytów obojętnochłonnych
·         Naruszenie równowagi proteazy/antyproteazy
·         Stres oksydacyjny
Rozpoznawanie
·         Wywiad
·         Badanie przedmiotowe
Powikłania
·         Niewydolność oddychania
·         Serce płucne
Badania dodatkowe
·         Prób a rozkurczowa
·         Badanie gazów krwi tętniczej (arterializowanej naczyń włosowatych)
Badania radiologiczne
Badanie elektrokardiograficzne
Echokardiografia
Typy kliniczne choroby
Różnicowanie
·         Astma
·         Rozstrzenie oskrzeli
·         Mukowiscydoza
Leczenie
·         Zapobieganie postępowi choroby
·         Leki rozszerzające oskrzela
·         Glikokortykosteroidy
·         Leczenie zaostrzeń choroby
·         Wskazania do hospitalizacji
·         Leczenie tlenem
·         Leczenie niewydolności serca
·         Upust krwi
·     &n ...