✦ Najtańsza i Największa Księgarnia Medyczna ✦ Sprawdź Naszą Ofertę!" /> Anestezjologia kliniczna z elementami intensywnej terapii i leczenia bólu Alicja Macheta, Krzysztof Bronisław Kusza, Ewa Mayzner-Zawadzka Wydawnictwo Lekarskie PZWL
img
img

Anestezjologia kliniczna z elementami intensywnej terapii i leczenia bólu

  • Dostępność: Produkt dostępny
  • Wydawca: PZWL

Tytuł : Anestezjologia kliniczna z elementami intensywnej terapii i leczenia bólu

Autor : Alicja Macheta, Krzysztof Bronisław Kusza,

Redaktor : Ewa Mayzner-Zawadzka

Stron : 1574

ISBN : 9788320031997

Rok wydania : 2009

Wydanie : 1

Oprawa : twarda

Format : B5

Pierwsza publikacja całościowo przedstawiająca zagadnienia anestezji i intensywnej terapii oraz problemy leczenia bólu, napisana wyłącznie przez polskich Autorów. Zawarto w niej tematy z zakresu anestezjologii ogólnej i szczegółowej z odniesieniem ich do fizjologii i patofizjologii. We wprowadzeniu do intensywnej terapii omówiono etiopatogenezę zaburzeń. Przedstawiono nowoczesne metody badania i leczenia bólu.
W pierwszym tomie zawarto dwie części – podstawy anestezjologii i anestezję szczegółową. Omówiono takie tematy, jak fizjologię i fizjopatologię układów organizmu człowieka, środki stosowane w anestezjologii, problemy anestezji ogólnej, anestezji regionalnej, ryzyko związane z anestezją, np. zespół hipertermii złośliwej. W anestezji szczegółowej uwagę zwrócono na specyfikę postępowania anestezjologicznego w różnych grupach pacjentów (anestezja dziecięca, wieku podeszłego) oraz w różnych dziedzinach medycyny (w chirurgii jamy brzusznej, naczyniowej, w kardiochirurgii, torakochirurgii, neurochirurgii, w położnictwie i ginekologii, urologii, ortopedii i traumatologii, okulistyce, laryngologii oraz w chirurgii jednego dnia). Omówiono mechanizmy powstawania bólu i jego leczenie.
Zagadnienia  tomu drugiego to problemy intensywnej terapii – począwszy od organizacji, funkcjonowania, ekonomiki, problemów etycznych związanych z intensywną terapią, przez  postępowanie w stanach ostrych, monitorowanie funkcji różnych układów, leczenie różnych zaburzeń (farmakologiczne, żywieniowe i płynami), aż po stany sepsy, wstrząsu i anafilaksji oraz rozpoznanie śmierci mózgowej. 
Jest to unikatowa publikacja uwzględniająca specyfikę polskiej anestezjologii i intensywnej terapii, przeznaczona dla specjalistów tych dziedzin, lekarzy robiących specjalizacje, terapeutów zajmujących się problemem zwalczania bólu oraz lekarzy wszystkich innych specjalności, w pracy których stosowane jest znieczulenie lub leczenie bólu.

Spis treści :
Część I. Podstawy anestezjologii
1. Zarys historii anestezjologii klinicznej
Od uśpienia nowoczesnego do anestezjologii
Towarzystwo Anestezjologów Polskich
Intensywna terapia – organizacja podstaw specjalizacji
2. Fizjologia i fizjopatologia układów organizmu człowieka
Układ oddechowy
Struktury i budowa anatomiczna układu oddechowego
Mechanika oddychania, wentylacja płuc i spirometria
Regulacja oddychania
Krążenie płucne a oddychanie
Dystrybucja przepływu krwi przez płuca a wentylacja pęcherzykowa
Dyfuzja gazów
Niewentylacyjna rola płuc
Wpływ znieczulenia na oddychanie
Układ krążenia
Anatomia podstawowa i czynnościowa mięśnia sercowego
Krążenie wieńcowe
Krążenie obwodowe
Krążenie narządowe
Mechanizmy fizjologiczne leków działających na układ sercowo-naczyniowy i autonomiczny
Układ wydalniczy
Nerkowa autoregulacja
Aparat przykłębuszkowy i hormonalna regulacja czynności nerek
Kłębuszkowe przesączanie osocza krwi
Charakterystyka wchłaniania zwrotnego
Niewydalnicza czynność nerek
Ryzyko ostrej niewydolności nerek w okresie okołooperacyjnym
Układ wydzielania wewnętrznego
Rodzaje hormonów i ich transport
System kontroli w układzie wewnątrzwydzielniczym
Fizjologia i fizjopatologia tarczycy
Fizjologia i fizjopatologia gospodarki wapniem
Fizjologia i fizjopatologia kory nadnerczy
Fizjologia i fizjopatologia rdzenia nadnerczy
Fizjologia i fizjopatologia przysadki
Układ hemostazy
Fizjologia i fizjopatologia
Układ odpornościowy
Fizjologia i fizjopatologia układu immunologicznego
Choroby wywołane niedoborami immunologicznymi
Wpływ znieczulenia ogólnego i regionalnego na układ immunologiczny
3. Anestetyki i inne Środki stosowane w anestezjologii
Czym jest anestezja?
Świadomość
Wziewne środki anestetyczne
Anestetyki dożylne
Barbiturany
Benzodiazepiny
Flumazenil – antagonista benzodiazepin
Propofol
Inne anestetyki dożylne
Opioidy
Receptory opioidowe
Analgetyki opioidowe
Pochodne fenylopiperydyny
Częściowi agoniści
Antagoniści opioidów
Podawanie opioidów zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo
Środki zwiotczające mięśnie
Fizjologia złącza nerwowo-mięśniowego (synapsy)
Środki blokujące złącze nerwowo-mięśniowe
Odwracanie działania Środków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe
Różne populacje pacjentów
Implikacje stosowania Środków zwiotczających mięśnie na oddziałach intensywnej terapii
4. Anestezja ogólna
Składowe znieczulenia ogólnego
Niepamięć
Sen
Brak reakcji ruchowej na bodziec bólowy (immobilizacja, bezruch)
Zniesienie odruchów wegetatywnych
Zniesienie bólu (analgezja)
Zwiotczenie mięśni poprzecznie prążkowanych
Mechanizmy znieczulenia ogólnego
Wpływ anestetyków na ośrodkowy układ nerwowy
Wpływ anestetyków na kanały jonowe
Pierwsze teorie znieczulenia ogólnego
Współczesne teorie znieczulenia ogólnego
Etapy znieczulenia ogólnego
Wprowadzenie do znieczulenia
Podtrzymanie znieczulenia
Wyprowadzenie ze znieczulenia
Trudna intubacja
Przewidywanie trudnej intubacji
Wskaźniki warunków intubacji
Alternatywne techniki intubacji
Schemat postępowania w trudnej intubacji
Ocena głębokości znieczulenia
Skala Guedela
Reakcja autonomiczna na nocycepcję
Metody wykorzystujące zapis elektroencefalogramu
Metody wykorzystujące potencjały wywołane
Analiza zmienności rytmu serca (HRV)
Analiza elektromiogramu czołowego (FEMG)
Pomiar stężenia anestetyku wziewnego
Znieczulenie ogólne wziewne
Aparat do znieczulenia
Przepływomierze
Pochłaniacz CO2
Parowniki
Anestetyczne układy oddechowe
Tradycyjny podział układów oddechowych
Układy anestetyczne z oddechem zwrotnym
Układy anestetyczne bez oddechu zwrotnego
Systemy zabezpieczające i monitorujące układ oddechowy
Znieczulenie z użyciem niskich przepływów
Wykonanie znieczulenia z użyciem niskich przepływów
Techniczne warunki bezpiecznego znieczulenia
Korzyści znieczulenia z niskim przepływem
Niebezpieczeństwa znieczulenia z niskim przepływem
Znieczulenie całkowicie dożylne
Farmakokinetyka wlewu ciągłego
Kliniczne aspekty wlewu ciągłego
Farmakodynamika znieczulenia całkowicie dożylnego
Wykonanie znieczulenia całkowicie dożylnego
Monitorowanie podczas znieczulenia ogólnego
Układ krążenia
Układ oddechowy
Monitorowanie innych parametrów
Ocena utraty krwi
5. Anestezja regionalna
Założenia ogólne anestezji regionalnej
Farmakologia Środków znieczulenia miejscowego
Budowa Środków miejscowo znieczulających
Mechanizm działania środków miejscowo znieczulających
Podstawy farmakologiczne
Profil anestetyczny środków miejscowo znieczulających
Farmakokinetyka środków miejscowo znieczulających
Toksyczność środków miejscowo znieczulających
Zapobieganie działaniu toksycznemu anestetyków miejscowych
Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów toksycznych
Środki znieczulenia miejscowego
Anatomia, topografia i zakres unerwienia
Splot ramienny
Splot lędźwiowy
Splot krzyżowy
Blokady nerwów kończyny górnej
Blokada między mięśniami pochyłymi (dostęp przedni – Meiera)
Blokady splotów nerwów kończyny dolnej
Blokady centralne
Historia blokad centralnych
Anatomia kanału kręgowego
Wpływ blokad centralnych na organizm
Zalety blokad centralnych
Zastosowanie blokad centralnych
Przygotowanie pacjentów
Rodzaje blokad centralnych
Przeciwwskazania do blokad centralnych
Powikłania blokad centralnych
Monitorowanie pacjenta
Znieczulenie połączone podpajęczynówkowe i zewnątrzoponowe
Znieczulenie przykręgowe
Znieczulenie doopłucnowe
Odcinkowe znieczulenie dożylne
6. Ryzyko związane z anestezją
Metodyka oceny ryzyka
Stan zdrowia chorego
Interwencja chirurgiczna
Przebieg znieczulenia
Dane na Świecie i w Polsce
Pacjenci z wysokim stopniem ryzyka
Ryzyko powikłań związanych z chorobą wieńcową
Ryzyko powikłań oddechowych
Ryzyko znieczulenia osób w podeszłym wieku
Ryzyko związane ze znieczuleniem dzieci
Ryzyko związane ze znieczuleniem w położnictwie
Profilaktyka powikłań
Personel
Organizacja pracy
Wyposażenie w sprzęt
7. Zespół hipertermii złośliwej
Patogeneza i patomechanizm zaburzeń w hipertermii złośliwej
Występowanie zespołu hipertermii złośliwej
Nietypowe formy zespołów zaburzeń
Skurcz mięśni żwaczy (trismus)
Inne choroby i zespoły objawów związane z hipertermią złośliwa
Choroby nerwowo-mięśniowe
Zespół neuroleptyczny hipertermii złośliwej
Czynniki wywołujące i usposabiające do hipertermii złośliwej
Czynniki farmakologiczne
Stres i temperatura
Identyfikacja predyspozycji do zespołu hipertermii złośliwej
Rozpoznanie zespołu hipertermii złośliwej podczas znieczulenia
Zapobieganie występowaniu zespołu hipertermii złośliwej
Leczenie zespołu hipertermii złośliwej
8. Sala operacyjna
Wprowadzenie
Zalecenia ogólne
Wyposażenie sali operacyjnej
Gazy medyczne
Reduktory
Stanowisko pracy anestezjologa na sali operacyjnej
Bezpieczeństwo pracy na sali operacyjnej
Jakość powietrza w pomieszczeniach bloku operacyjnego
Oświetlenie w pomieszczeniach bloku operacyjnego
Urządzenia elektryczne na bloku operacyjnym
Zanieczyszczenie powietrza sali operacyjnej środkami anestetycznymi
Promieniowanie
Infekcje
Problemy psychologiczne i organizacyjne związane z funkcjonowaniem sali operacyjnej
 
Część II. Anestezja szczegółowa
9. Anestezja dziecięca
Odrębności w farmakologii leków anestetycznych u dzieci
Absorpcja leków
Dystrybucja leków
Metabolizm i wydalanie
Odmienności anatomiczne i fizjologiczne okresu noworodkowego
Układ oddechowy
Układ krążenia
Układ wydalniczy
Termoregulacja
Układ nerwowy
Gospodarka wodno-elektrolitowa
Przygotowanie dzieci do znieczulenia ogólnego
Rozmowa
Wywiad medyczny
Badanie fizykalne ...